مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
از جمله معمرين على بن عثمان بن خطاب معمر ابى الدنيا مغربي بود كه از معمرين معروف ومشهور عالم است ومستفاد از بعضى از تواريخ مى شود كه ابى الدنيا دو مرتبه آب حيوانرا نوشيده است. وبالجملة آنچه ذكر شد از معمرين همه آنها را مورخين عامه چون محمد بن سائب كلبى ومحمد بن اسحق بن بشار وعوانة بن حكم وعيسى بن يزيد وابن دريد وابو حاتم سجستاني در كتب تواريخ نقل نموده اند واكثر مورخين خاصه وعامه زياده از هفتاد نفر از معمرين را ذكر نموده اند واحوالات ايشانرا بيان كرده واكثر آن معمرين اسلام را ادراك نموده اند واز جمله از معمرات جنابه وآبليه است كه قبل از بعثت رسولخدا (صلى الله عليه وآله و سلم) كتب أنبياء سلف را خوانده بود وبه شرف اسلام داخل گرديد وبخدمت هر يك از ائمهء طاهرين كه رسيد عمر أو طولاني شد تا زمان سلطنت مأمون عباسي، بخدمت حضرت رضا (عليه السلام) مشرف شد بعد وفات يافت. واما معمرين قبل از بعثت إلى زمان آدم (عليه السلام) پس اكثر خلق از معمرين بودند بلكه بعضى از ايشان د وهزار سال وسه هزار عمر ميكردند واز انبياء وحجج الله چون آدم (عليه السلام) كه هزار سال عمر كرد ونوح (عليه السلام) دو هزار وپانصد على القول الاصح عمر كرد وادريس سيصد سال عمر كرد واسمعيل ذبيح الله (عليه السلام) يكصد و سى وهفت سال عمر كرد وخليل الرحمن (عليه السلام) صد وهفتاد وپنج سال عمر كرد واسحق (عليه السلام) صد وهشتاد سال عمر كرد والياس (عليه السلام) إلى يومنا هذا حى است. اليسع تلميذ الياس (عليه السلام) چهار صد ودو سال وأنوش (عليه السلام) ولد شيث (عليه السلام) نهصد وشصت پنج سال عمر كرد وقنيان بن أنوش (عليه السلام) هفتصد وبيست سال عمر كرد و مهلائيل بن قنيان (عليه السلام) نهصد وشصت پنج سال عمر كرد وحام بن نوح (عليه السلام) پانصد سال عمر كرد واز محشد بن حام چهار صد وشصت وپنج سال عمر كرد وشامخ بن ازمحشد چهارصد وسى سال عمر كرد وهود[ 145 ]


(عليه السلام) صد وپنجاه سال عمر كرد وصالح (عليه السلام) دويست و هشتاد سال عمر كرد ويعقوب (عليه السلام) صد وچهل سال عمر كرد وايوب (عليه السلام) دويست وهفتاد سال عمر كرد وشعيب (عليه السلام) صد وچهل سال عمر كرد وخضر (عليه السلام) حى موجود است إلى الآن باتفاق خاصه وعامه ولقمان سه هزار وپانصد سال عمر كرد وعوج بن عناق سه هزار وهشتصد سال عمر كرد تا آنكه بود تا زمان موسى (عليه السلام) أو را كشت وعمر بخت نصر در حين مسخ هزار پانصد سال وپنجاه روز وارميا (عليه السلام) سيصد سال عمر كرد وعزيز (عليه السلام) صد وچهل سال عمر كرد وايشليم ملك هند صد وپنجاه سال عمر كرد ونسطرصاس كه اول ملوك صين است، مدت سلطنت أو سيصد سال وغزوان پسر أو دويست وپنجاه سال عمر كرد واز ملوك بنى اسرائيل خيلى عمرها كردند واصحاف كهف واز اعداء الله چون ابليس وبسيارى از ذريات أو وچون دجال عليه اللعنة كما تذكر حالاته في ما بعد ان شاء الله تعالى (21) كه در زمان رسولخدا (صلى الله عليه وآله و سلم) متولد شد ودر چاهى محبوس است تا آخر الزمان كه خروج نمايد. پس ظاهر شد از بيان احوالات اين معمرين كه طول عمر راز امور غريبه غير عادى بين بنى نوع انسان نخواهد بود كه خرق عادت وموجب استعباد در انظار باشد وعلماء در تواريخ آنچه از معمرين واحوالات ايشانرا كه در كتب خود ضبط نموده اند مستبعد وخرق عادت نميدانند وچون به طول عمر حضرت حجت (عليه السلام) كه از عترت حضرت ختمى مرتب (صلى الله عليه وآله وسلم) است ميرسند آنرا خرق عادت ومستعبد در عقول ميدانند يا محال وممتنع مى شمارند ولعمري ان هذا لعجيب، برفرض آنكه خرق عادت هم باشد چه ضرر دارد كه در حق أنبياء وحجج الله تعالى من باب اعجاز قائل شويم چون خضر والياس ونوح وعيسى بن مريم وامثال ايشان كه به قدرت الله تعالى در طول سنين عمر نمايند وهيچ تنقيص ووهنى در اعضاء وجوارح ايشان راه نيابد، بلكه در كمال قوه وجوانى باقى بمانند وچه استعباد دارد كه حضرت/ 257