مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموعه مقالات و گفتارها پیرامون حضرت مهدی به انضمام ۳۰ کلمه نورانی‌ - نسخه متنی

رضا استادی، ابوطالب تجلیل تبریزی، محمدتقی تستری، جعفر سبحانی، ملاعلی غروی علیاری، ابوالحسن مولانا، حسن حسن زاده آملی؛ تهیه و تنظیم: مسجد انگجی تبریز

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید
بوسيله وى مردم كوفه اند، پس از ظهور وحكومتش پنج يا هفت ويا نه سال زندگى ميكند، جزيه را وضع كند، مردمان را با شمشيرش بطرف خدا فرا خواند، ومذاهب گوناگون را از روى زمين بر مياندازد، ودر روى زمين باقى نماند مگر دين خالص، دشمنان أو مقلدان اهل اجتهادند، وقتيكه مى بينند كه أو برخلاف آنچه كه پيشوايان آنها گفته اند حكم ميكند پس از وى بواسطة ترس از شمشيرش اطاعت ميكنند، عامهء مسلمانان بيش از خواص آنها بوجود أو شادمان شوند، عارفان اهل حقايق وى را از راه كشف وشهود وبه تعريف الهى مى شناسند وبيعتش مى نمايند، مردمان خداشناس دعوتش را مى پذيرند و بياريش مى شتابند، واگر شمشير به دستش نباشد فقهاء به قتلش فتوى دهند و لكن خدا أو را با شمشير وكرم آشكار مى سازد از اينرو ايشان به طمع كرم و ترس از شمشيرش حكم أو را قبول ميكنند در حاليكه بآن ايمان ندارند و خلافش را در دل پنهان ميدارند وچون مى بينند كه بر خلاف حكم پيشوايانشان حكم ميكند وى را گمراه مى پندارند زيرا آنان معتقدند كه اهل اجتهاد منقطع شده وزمان آن سپرى گشته ودر عالم ديگر مجتهدي باقى نمانده وخداوند پس از پيشوايان ايشان احد ى را بوجود نميآورد كه وى را درجهء اجتهاد باشد واگر كسى ادعا كند كه خداوند وى را باحكام شرعى آشنا ساخته است نزد آنان ديوانه وفاسد الخيال باشد. " ديگر از كسانيكه بوجود امام زمان (عليه السلام) تصريح كرده، عارف و شاعر بزرگ جلال الدين محمد مولوى رومى است. آقاى مطهرى ميگويد: " اينكه اصطلاحات محيى الدين در كلمات مولوى آمده است اين در واقع عرفان محيى الدين است. بدون شك عرفان نظرى مولوى همان عرفان محيى الدين است. مثلا اصطلاح " ما عدم هائيم هستى ها نما، تو وجود مطلق وهستى ما " اين اصلا مال محيى الدين است، اينها از محى الدين به مولوى رسيده است " (7) باز ميگويد: مولوى ارتباطش با محيى الدين از طريق صدر الدين بوده/>

/ 257