ترکیبات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترکیبات - نسخه متنی

اوحدی مراغه ای اصفهانی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

در آرزوى كعبه و زيارت مرقد رسول
  • هوس كعبه و آن منزل و آنجاست مرا در دل آهنگ حجازست و زهى يارى بخت سرم از دايره ى صبر برون خواهد شد از خيال حجر اسود و بوسيدن او دل من روشن از آنست كه از روزن فكر بر سر آتش سوزنده نشينم هردم دلم از حلقه ى آن خانه مبادا محروم از هوى و هوس خويش جدا باش، اى دل عمر بگذشت، ز تقصير حذر بايد كرد ناگزيرست در آن باديه از خشك لبى گرد ريگى كه از آن زير قدمها ريزد آب و نان و شتر و راحله تشويش دلست روى چون در سفر كعبه كنند اهل سلوك سر تراشيدن و احرام گرفتن سهلست شرح احرام و وقوف و صفت رمى و طواف هر دلى را كه ز تحقيق سخن بويى هست يارب، امسال بدان ركن و مقامم برسان دولت وصل تو هرچند كه خاصست، دمى جز به كام مدد و عون تو نتوان آمد صبرم از پاى درآمد، تو مرا دست بگير
    صبرم از پاى درآمد، تو مرا دست بگير


  • آرزوى حرم مكه و بطحاست مرا گر يك آهنگ درين پرده شود راست مرا شايد ار بگسلم اين بند كه در پاست مرا آب زمزم همه در عين سويداست مرا ريگ آن باديه در ديده ى بيناست مرا از هواى دل آشفته كه برخاست مرا كز جهان نيست جزين مرتبه درخواست مرا خاك آن خانه و آن خانه خدا باش، اى دل به در كعبه ى اسلام گذر بايد كرد تكيه بر گريه ى اين ديده ي تر بايد كرد سرمه وارش همه در ديده ى سر بايد كرد خورد آن مرحله از خون جگر بايد كرد از خود و هستى خود جمله سفر بايد كرد از سر اين نخوت بيهوده بدر بايد كرد با دل خويش به تقرير دگر بايد كرد بشناسد كه سخن را بجزين رويى هست كام من ديدن كعبه است و به كامم برسان عام گردان و بدان دولت عامم برسان راه عشق تو، بدان قوت و كامم برسان به سر تربت اين صدر همامم برسان
    به سر تربت اين صدر همامم برسان


/ 3