انتخاب از مثنویات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

انتخاب از مثنویات - نسخه متنی

امیرخسرو دهلوی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

1.  امير خسرو در قرآن السعدين شرح مي دهد كه چون سلطان به «خان جهان» اقطاع «اوده»را عطا كرد ، وى با «خان جهان» د...
2.  مگر آرزوى ديدن ما در و دوستان و خويشان او را باز به دهلى آورد:
3.  سلطان كيقباد، گر چه جوان عشرت پسند و عياش بود مگر از فهم شعر بى بهره نبود وامير خسرو را صله داد و مكلف به نظم ...
4.  اينك شاعر بيان مى كند كه چسان قران السعدين را به نظم آورد:
5.  چنان بنظر مي رسد كه آن سلطان عشرت طلب و هردم خيال، به اين كتاب توجه نكرد و آن همه زر را كه وعده كرده بود به ا...
6.  از ينجاست كه از مدح كردن اظهار بيزارى و ازاهل زمانه گله مي كند
7.  (امير خسرو ، درطى زندگى دور و دراز خويش باين توبه كه در نزديكى چهل سالگى كرده پابند نمي ماند، چنانكه دربيا...
8.  عزم وى ، بر ايجاد گرى ، درين ابيات شرح يافته :
9.  محض به سخن شناسان حق خورده گيرى را قايل است:
10.  گر چه در پايان سرودن اين اشعار بخود چنين خطاب كرده بود:
11.  امير خسرو، در ايام نگاشتن اشعار قران السعدين هنوز مثنوي هاى خمسه را به جواب خمسه زنى مى ننوشته است خود ملت...
12.  استاد ديگر، سعدى را نيز مي ستايد:
13.  (در پى اين فهرست منظوم ابيات گزيده اى را از حمد، مناجات، نعت و معراج مي آريم كه محسنات معنوى عمده دارد) حمد:
14.  مناجات
15.  نعت
16.  معراج
17.  (حركت ناصرالدين از لكهنو تى بنگال به سرزمين بيهار):
18.  (شرح حال پسرى كيقبا دهلي):
19.  (در اثر حدوث وقايع ديگر حركت سپاه چند هفته به تاخيرافتاد، تاآنكه سپا بسوى منزل اول ، يعنى تليت و افغان پور ع...
20.  پيام پدر

/ 179