مکه و مدینه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکه و مدینه - نسخه متنی

ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ ک‍ردی‌؛ ت‍رج‍م‍ه:‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ص‍اب‍ری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


هـ 23898 04/34 + ملك عبدالعزيز


هـ 33820 20/ - ملك عبدالعزيز


هـ 49517 41/46 + ملك عبدالعزيز


هـ 76334 15/54 + ملك عبدالعزيز


هـ 59577 95/21 - ملك عبدالعزيز


هـ 32153 03/46 - ملك عبدالعزيز


هـ 09024 93/71 - ملك عبدالعزيز


هـ 23863 43/164 + اميرفيصل به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 24743 68/3 + ملك عبدالعزيز


هـ 63590 00/157 + اميرفيصل به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 27857 19/56 - اميرفيصل به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 33630 72/20 + ملك عبدالعزيز


هـ 61286 23/82 + اميرسعود به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 55344 69/9 - ملك عبدالعزيز


هـ 75614 62/36 + اميرسعود به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 99069 01/31 + ملك عبدالعزيز


هـ 107653 66/8 + اميرسعود به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 100578 57/6 - ملك عبدالعزيز


هـ 148515 66/47 + اميرسعود به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 149841 89/ + اميرسعود به نيابت از ملك عبدالعزيز


هـ 146072 51/2 - ملك سعود بن عبدالعزيز


هـ 232971 49/59 + ملك سعود بن عبدالعزيز


هـ 220733 25/5 - ملك سعود بن عبدالعزيز شروع عمليات اجرايى مسعى


رديف سال هـ . ق. شمارحجاج درصدافزايشامير الحاج مساحت حرم در آن وقت

يا كاهش


هـ 215575 33/2 - ملك سعود بن عبدالعزيز


هـ 209197 95/2 - ملك سعود بن عبدالعزيز پايان برخى از مراحل اجرايى مسعى


هـ 207171 96/ - ملك سعود بن عبدالعزيز


هـ 253369 29/22 + ملك سعود بن عبدالعزيز


هـ 285948 85/12 + ملك سعود بن عبدالعزيز عمليات اجرايى مسعى رو به پايان است


هـ 216455 30/24 - ملك سعود بن عبدالعزيز پايان عمليات اجرايى و افتتاح مسعى


هـ 199038 04/8 - امير فيصل به نيابت از ملك سعود آغاز مرحله دوم طرح توسعه


هـ 266555 92/33 + امير به نيابت از ملك سعود بخش خارجى طرح توسعه و ساختمانهاى جديد توسعه طواف


هـ 283319 28/6 + ملك فيصل بن عبدالعزيز ادامه اجراى طرح توسعه


هـ 294118 81/3 + ملك فيصل بن عبدالعزيز


هـ 316226 51/7 + ملك فيصل بن عبدالعزيز ادامه عمليات اجرايى بخش هاى جانبى طرح توسعه


هـ 317507 72/ + ملك فيصل بن عبدالعزيز ادامه عمليات اجرايى بخش هاى جانبى طرح توسعه


هـ 374782 66/17 + ملك فيصل بن عبدالعزيز آخرين سال مرحله دوم توسعه


هـ 406295 40/8 + ملك فيصل بن عبدالعزيز پايان مرحله دوم و آغازمرحله سوم توسعه


رديف سال هـ . ق. شمارحجاج درصدافزايشامير الحاج مساحت حرم در آن وقت

يا كاهش


هـ 431270 14/6 + ملك فيصل بن عبدالعزيز ادامه مرحله سوم توسعه


هـ 479399 15/11 + ملك فيصل بن عبدالعزيز بناى مكبريه، احداث راه هاى جديد و ميدان ها


هـ 645183 58/34 + ملك فيصل بن عبدالعزيز پايان مرحله سوم


هـ 607755 80/5 - ملك فيصل بن عبدالعزيز آغاز مرحله چهارم از نخستين طرح توسعه دوران سعودى


هـ 918777 17/51 + امير فواز به نيابت از ملك فيصل نوسازى بناهاى حرم قدم


هـ 894573 63/2 - ملك خالد بن عبدالعزيز سال ما قبل آخر عمليات توسعه


هـ 719040 62/19 - ملك خالد بن عبدالعزيز پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 739319 82/2 + ملك خالد بن عبدالعزيز پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 830236 29/12 + امير فهد به نيابت از ملك خالد پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 862520 88/3 + ملك خالد پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 812892 75/5 + ملك خالد پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 879368 17/8 + ملك خالد پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


هـ 9111853 93/2- ملك فهد بن عبدالعزيز پايان توسعه و رسيدن مساحت به 160168 م.م.


رديف سال هـ . ق. شمارحجاج درصدافزايشامير الحاج مساحت حرم در آن وقت

يا كاهش


هـ 1003555 61/17+ ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 0969671 41/3- ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 846097 74/12- ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 856718 25/1+ ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 960386 10/12+ ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 762755 57/20- ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 774560 54/1+ ملك فهد بن عبدالعزيز


هـ 827236 80/6+ ملك فهد بن عبدالعزيز آغاز طرح توسعه فهد ابن عبدالعزيز


هـ 720102 95/12- ملك فهد بن عبدالعزيز ادامه طرح توسعه


هـ 1012140 55/4+ ملك فهد بن عبدالعزيز ادامه طرح توسعه


هـ 922813 90/1 - ملك فهد بن عبدالعزيز ادامه طرح توسعه


هـ 995611 28/ + ملك فهد بن عبدالعزيز پايان طرح توسعه و رسيدن مساحت حرم به 366168 م. م.
/ 31