مرور اصطلاحنامه فناوري فضايي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 37

Phobos (space program) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , فضاپيما , فوبوس (برنامه فضايي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Saturn (rocket) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فناوري فضايي , فضا , موشكهاي فضايي , موشك , زحل (موشك)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Vega (space program) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , فضا , فضاپيما , وگا (برنامه فضايي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Space Exploration [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Andrew Chaikin

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ماهواره‌ ها , علم‌ هيات‌ , اکتشافات‌ علمي‌ , فناوري فضايي , فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Galileo (spacecraft) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Dennis L. Mammana

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , فضا , فضاپيما , گاليله (فضاپيما)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Mir [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , ايستگاه فضايي بين المللي , فضا , مير (ايستگاه هاي فضايي)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Hubble Space Telescope (HST) [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Yoji Kondo

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , تلسکوپ فضايي هابل , فضا , فضاپيما

منابع دیجیتالی :

مطالعه

European Space Agency [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , ايستگاه فضايي بين المللي , فضا , سازمان فضايي

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Space Telescope [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ray Villard

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

علم‌ هيات‌ , رصدخانه‌ ها , فناوري فضايي , تلسکوپ فضايي هابل , فضا

منابع دیجیتالی :

مطالعه

Voskhod Program [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

David S. F. Portree

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

روسيه , علم‌ هيات‌ , فناوري فضايي , فضا , برنامه وسخود

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 37