دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

[منبع الکترونیکی] : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻋﺒﺎس ﺣﺎﺗﻤﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد طبقاتي‌
اقتصاد دولتي

پدیدآورندگان :

حاتمي، علي(سرشناسه)

وضعیت نشر الکترونیکی :

قم : موسسه فرهنگي و اطلاع رساني تبيان ، 1387

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم. http://dnl.tebyan.net/Tile.aspx?path=Library/Books/pdf/Persian/d2d195657240f493374e95e2b75cc8cf.pdf&PageID=1&ispdf=true&info=true

UserName