جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 69

رباعیات خیام

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

فرزندان سبکتگین غزنوی راهگشایان حاکمیت ترک در ایران

فرزندان سبکتگین جلد 1

[منبع الکترونیکی] : فرزندان سبکتگین غزنوی راهگشایان حاکمیت ترک در ایران

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

سلطان مسعود غزنوی

فرزندان سبکتگین جلد 2

[منبع الکترونیکی] : سلطان مسعود غزنوی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

برافتادن شاهنشاهی هخامنشی

هلنی ها در ایران 2

[منبع الکترونیکی] : برافتادن شاهنشاهی هخامنشی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

اسکندر مقدونی

هلنی ها در ایران 1

[منبع الکترونیکی] : اسکندر مقدونی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

دوران سراشیبی قدرت هخامنشی

شاهنشاهی هخامنشی 8

[منبع الکترونیکی] : دوران سراشیبی قدرت هخامنشی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

اردشیر دوم

شاهنشاهی هخامنشی 7

[منبع الکترونیکی] : اردشیر دوم

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

اردشیر اول ( اردشیر دراز دست)

شاهنشاهی هخامنشی 6

[منبع الکترونیکی] : اردشیر اول ( اردشیر دراز دست)

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

تئوری سیاسی شاهنشاهی

شاهنشاهی هخامنشی 4

[منبع الکترونیکی] : تئوری سیاسی شاهنشاهی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

کامبوجیه و تصرف مصر

شاهنشاهی هخامنشی 2

[منبع الکترونیکی] : کامبوجیه و تصرف مصر

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امیرحسین خنجی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

تعداد نتایج : 69