مرور اصطلاحنامه اقتصاد دولتي

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد جعفری صمیمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اداره‌ امور عمومي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

بررسی وضعیت جنبش e در فنلاند

تعاونیها و دولت

[منبع الکترونیکی] : بررسی وضعیت جنبش e در فنلاند

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

قاسم قنبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فنلاند , اقتصاد ملي‌ , شرکت‌هاي‌ تعاوني‌ , نظام سرمايه داري , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین سالکی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد اجتماعي‌ , بخش‌ خصوصي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , مارکسيسم‌[2] , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

مبانی مدیریت دولتی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید علی علوی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

هخامنشيان‌ , اداره‌ امور عمومي‌ , مديريت‌ , مديريت‌ مالي‌ , ايران , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ویدا مجتهدزاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بازرگاني‌ دولتي‌ , بخش‌ دولتي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , نظام‌ نمايندگي‌[1] , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

نقش مدیران حرفه ای در توسعه

[منبع الکترونیکی] : ضرورت حرفه ای کردن مدیریت در جامعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ناصر میرسپاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عدالت‌ اجتماعي‌ , توانايي‌ تخصصي‌ , توسعه‌ اقتصادي‌[1] , مديران , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پرویز عقیلی کرمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بانکداري‌ , بانک‌هاي‌ خصوصي‌ , خصوصي‌ سازي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

ماليه عمومي

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گردآورنده: كامران فقيهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

علم اقتصاد , بخش‌ دولتي‌ , بودجه‌ , ماليه‌ عمومي‌ , هزينه‌ هاي‌ عمومي‌[1] , فعاليت‌هاي اقتصادي , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ

تخت بی تخت

[منبع الکترونیکی] : ﺑﺎزاﻧﺪﻳﺸﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻮﻣﻲ

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ديوان سالاري‌ دولتي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

[منبع الکترونیکی] : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻋﺒﺎس ﺣﺎﺗﻤﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد طبقاتي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.