مرور اصطلاحنامه بيع

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

بيع آب

(فراداده‌ها)

بيع آبادي

(فراداده‌ها)

بيع آشاميدني ها

(فراداده‌ها)

بيع آلات جنگي به دشمن

(فراداده‌ها)

بيع اختياري با ظهور خلاف

(فراداده‌ها)

بيع ادرار

(فراداده‌ها)

بيع اضطراري

(فراداده‌ها)

بيع اعضاي انسان

(فراداده‌ها)

بيع اكراهي

(فراداده‌ها)

بيع با اتحاد بايع و مشتري

(فراداده‌ها)

بيع با استثناي اجزاي معين

(فراداده‌ها)

بيع با اطلاق پول

(فراداده‌ها)

بيع با اطلاق كيل

(فراداده‌ها)

بيع با اطلاق وزن

(فراداده‌ها)

بيع با ايجاب مشتري

(فراداده‌ها)

بيع با تعدد بايع

(فراداده‌ها)

بيع با تعدد مشتري

(فراداده‌ها)

بيع با تعيين كيل

(فراداده‌ها)

بيع با تعيين نقود

(فراداده‌ها)

بيع با تعيين وزن

(فراداده‌ها)

بيع با ظرف

(فراداده‌ها)

بيع با ظهور خلاف مقدار

(فراداده‌ها)

بيع با ظهور خلاف وصف

(فراداده‌ها)

بيع با علم اجمالي به مقدار

(فراداده‌ها)

بيع با علم سابق به مقدار

(فراداده‌ها)

بيع با غير مخمس

(فراداده‌ها)

بيع با كافر

(فراداده‌ها)

بيع بَخس

(فراداده‌ها)

بيع بدون امتحان

(فراداده‌ها)

بيع بدون تطابق ايجاب و قبول

(فراداده‌ها)

بيع بدون حضور مبيع

(فراداده‌ها)

بيع بدون ذكر مقدار

(فراداده‌ها)

بيع بدون قبض عوضان

(فراداده‌ها)

بيع بدون مشاهده

(فراداده‌ها)

بيع بدون منافع

(فراداده‌ها)

بيع بدون وصف

(فراداده‌ها)

بيع بر بيع

(فراداده‌ها)

بيع براي محرمات

(فراداده‌ها)

بيع برنج

(فراداده‌ها)

بيع به اخبار ثالث

(فراداده‌ها)

بيع به اخبار خُبره

(فراداده‌ها)

بيع به اخبار متبايعان

(فراداده‌ها)

بيع به دو ثمن

(فراداده‌ها)

بيع به دو مدت

(فراداده‌ها)

بيع به كافر

(فراداده‌ها)

بيع به كمتر از قيمت

(فراداده‌ها)

بيع به مشاهده

(فراداده‌ها)

بيع به نصف دينار

(فراداده‌ها)

بيع به وصف

(فراداده‌ها)

بيع بوي خوش در احرام

(فراداده‌ها)

بيع بوييدني

(فراداده‌ها)

بيع پرده كعبه

(فراداده‌ها)

بيع تخم كرم ابريشم

(فراداده‌ها)

بيع تخميني

(فراداده‌ها)

بيع تعليقي

(فراداده‌ها)

بيع تنجيزي

(فراداده‌ها)

بيع توابع وقف

(فراداده‌ها)

بيع توليت

(فراداده‌ها)

بيع ثمن

(فراداده‌ها)

بيع جسد

(فراداده‌ها)

بيع جنس تر

(فراداده‌ها)

بيع جنس خشك

(فراداده‌ها)

بيع چشيدني

(فراداده‌ها)

بيع حرام

(فراداده‌ها)

بيع حرّ

(فراداده‌ها)

بيع حرّه

(فراداده‌ها)

بيع حريم

(فراداده‌ها)

بيع حصاة

(فراداده‌ها)

بيع حق

(فراداده‌ها)

بيع حيوان

(فراداده‌ها)

بيع خاك

(فراداده‌ها)

بيع خانه براي كفاره

(فراداده‌ها)

بيع خانه معتده

(فراداده‌ها)

بيع خشمگين

(فراداده‌ها)

بيع خلاف نذر

(فراداده‌ها)

بيع خوردني

(فراداده‌ها)

بيع خون

(فراداده‌ها)

بيع خيار ( اعم )

(فراداده‌ها)

بيع داراي منافع

(فراداده‌ها)

بيع در تاريكي

(فراداده‌ها)

بيع در مسجد

(فراداده‌ها)

بيع دَين

(فراداده‌ها)

بيع ربوي

(فراداده‌ها)

بيع رقبي

(فراداده‌ها)

بيع رنگ

(فراداده‌ها)

بيع رهن

(فراداده‌ها)

بيع روغن

(فراداده‌ها)

بيع زرع

(فراداده‌ها)

بيع زمين

(فراداده‌ها)

بيع سرب

(فراداده‌ها)

بيع سلاح

(فراداده‌ها)

بيع سمّ

(فراداده‌ها)

بيع سنگ

(فراداده‌ها)

بيع شخصي

(فراداده‌ها)

بيع شرط

(فراداده‌ها)

بيع شركاي شفعه با عقد متعدد

(فراداده‌ها)

بيع شركاي شفعه با يك عقد

(فراداده‌ها)

بيع شفيع

(فراداده‌ها)

بيع صاع از صبره

(فراداده‌ها)

بيع صبره

(فراداده‌ها)

بيع صرف

(فراداده‌ها)

بيع صور

(فراداده‌ها)

بيع صيد در احرام

(فراداده‌ها)

بيع صيد در حرم مكه

(فراداده‌ها)

بيع طلا

(فراداده‌ها)

بيع عاجز از نطق

(فراداده‌ها)

بيع عبد

(فراداده‌ها)

بيع عقار

(فراداده‌ها)

بيع عقدي

(فراداده‌ها)

بيع عمده

(فراداده‌ها)

بيع عمري

(فراداده‌ها)

بيع عمل

(فراداده‌ها)

بيع عين

(فراداده‌ها)

بيع عين مستاجره

(فراداده‌ها)

بيع عِينَه

(فراداده‌ها)

بيع غرَر

(فراداده‌ها)

بيع غنيمت جنگي

(فراداده‌ها)

بيع غير ربا

(فراداده‌ها)

بيع غير ما يحتاج براي حج

(فراداده‌ها)

بيع غير مالك

(فراداده‌ها)

بيع غير متجانسين

(فراداده‌ها)

بيع فاسد

(فراداده‌ها)

بيع فاسد شدني

(فراداده‌ها)

بيع فاسد شدني به امتحان

(فراداده‌ها)

بيع فرزند اسير

(فراداده‌ها)

بيع فضولات انسان

(فراداده‌ها)

بيع فضولي (عام)

(فراداده‌ها)

بيع فيلم هاي مبتذل

(فراداده‌ها)

بيع قبل قبض

(فراداده‌ها)

بيع قرآن

(فراداده‌ها)

بيع قرباني

(فراداده‌ها)

بيع كالا به كالا

(فراداده‌ها)

بيع كتان

(فراداده‌ها)

بيع كتب ضاله

(فراداده‌ها)

بيع كفن

(فراداده‌ها)

بيع كلي

(فراداده‌ها)

بيع كنيز

(فراداده‌ها)

بيع گِل

(فراداده‌ها)

بيع گوشت

(فراداده‌ها)

بيع لباس

(فراداده‌ها)

بيع ما يحتاج براي حج

(فراداده‌ها)

بيع ما يحتاج براي قرباني حج

(فراداده‌ها)

بيع مال

(فراداده‌ها)

بيع مال خيانتي

(فراداده‌ها)

بيع مالك

(فراداده‌ها)

بيع ماهي

(فراداده‌ها)

بيع مباشري

(فراداده‌ها)

بيع مبيع

(فراداده‌ها)

بيع متجانسين

(فراداده‌ها)

بيع متساوي الاجزاء

(فراداده‌ها)

بيع متعذر التسليم

(فراداده‌ها)

بيع متنجس

(فراداده‌ها)

بيع مجهول

(فراداده‌ها)

بيع محاباتي

(فراداده‌ها)

بيع محتكر

(فراداده‌ها)

بيع محجور عليه

(فراداده‌ها)

بيع مختلف الاجزاء

(فراداده‌ها)

بيع مدفوع

(فراداده‌ها)

بيع مذكى مختلط به غير مذكى به كافر

(فراداده‌ها)

بيع مرابحه

(فراداده‌ها)

بيع مردار

(فراداده‌ها)

بيع مردد بين افراد

(فراداده‌ها)

بيع مس

(فراداده‌ها)

بيع مساومه

(فراداده‌ها)

بيع مسروق

(فراداده‌ها)

بيع مسكرات

(فراداده‌ها)

بيع مسكرات جامد

(فراداده‌ها)

بيع مسوخات

(فراداده‌ها)

بيع مشاع

(فراداده‌ها)

بيع مشتركات

(فراداده‌ها)

بيع مصنوع از دو جنس

(فراداده‌ها)

بيع معاطاتي

(فراداده‌ها)

بيع معتكف

(فراداده‌ها)

بيع معدود

(فراداده‌ها)

بيع معيوب

(فراداده‌ها)

بيع مغشوش

(فراداده‌ها)

بيع مغصوب

(فراداده‌ها)

بيع مكيل

(فراداده‌ها)

بيع ملامسه

(فراداده‌ها)

بيع ملك غير طلق

(فراداده‌ها)

بيع منابذه

(فراداده‌ها)

بيع منافع

(فراداده‌ها)

بيع منذور

(فراداده‌ها)

بيع مني

(فراداده‌ها)

بيع مواضعه

(فراداده‌ها)

بيع موزون

(فراداده‌ها)

بيع موصي به

(فراداده‌ها)

بيع موطوئه

(فراداده‌ها)

بيع ميت

(فراداده‌ها)

بيع ميوه

(فراداده‌ها)

بيع نان

(فراداده‌ها)

بيع نجس

(فراداده‌ها)

بيع نسيه

(فراداده‌ها)

بيع نقد

(فراداده‌ها)

بيع نقره

(فراداده‌ها)

بيع هبه

(فراداده‌ها)

بيع هنگام نماز جمعه

(فراداده‌ها)

بيع هياكل عبادت

(فراداده‌ها)

بيع هيزم

(فراداده‌ها)

بيع کتاب حاوي عکس زن مبتذل

(فراداده‌ها)

خريد

(فراداده‌ها)

فروش

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , كربلا , امام حسن مجتبی (علیه السلام)

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر الصدر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , ارز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد باقر الصدر

زبان :

عربی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , انواع‌ ارز , بازار ارز , ارز

منابع دیجیتالی :

مطالعه

بیع قسطی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالهادی فضلی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , بيع نسيه با اقساط متعدد

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد رحمانی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , بلوغ‌ , کودکان‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: علي غريبه؛ نویسنده همکار: ناصر مسعودي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , حقوق‌ , قرارداد ها , فقه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حق حبس

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

احمد باقري، محمدصادق طباطبايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , حقوق , عقد معاوضي , قبض و اقباض , معاملات ( عام ) , حق حبس , شرايط عقود

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: حمید ابهری علی آبادی, عبدالله رضیان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بيع , عقد , اصول فقه , وقف‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.