نظام عرضي - عدل الهی نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عدل الهی - نسخه متنی

مرتضی مطهری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اينگونه افراد پيش خود فكر مي كنند همانطور كه هيچ مانعي نيست كه فلان رئيس ، مرؤوس باشد و مرؤوس ، رئيس ، چرا نبايد گوسفند بجاي انسان ، و انسان بجاي گوسفند باشد ؟ چرا آن را گوسفند و اين را انسان قرار داد ؟ نمي دانند كه چنين چيزي محال است ، زيرا علت بودن علتي براي معلولي معين ، و معلول واقع شدن معلولي براي علتي معين ، جعلي و قراردادي نيست .

اگر " الف " علت است از براي " ب " ، به خاطر خصوصيتي است كه در ذات " الف " وجود دارد و آن را علت " ب " ساخته است ، و نيز " ب " كه معلول " الف " است خصوصيتي دارد كه به خاطر آن ، مربوط با " الف " گشته است ، و اين خصوصيت ، چيزي جز نحوه وجود آنها نيست ، و به همين دليل ، آن خصوصيت ، امري واقعي است نه اعتباري و عارضي و قابل انتقال . عليهذا ارتباط هر علت با معلول خودش و ارتباط هر معلول با علت خودش از ذات علت و ذات معلول بر مي خيزد ، معلول به تمام ذات خود مرتبط با علت است و علت نيز به تمام ذات خود منشأ صدور معلول است . از اينجا - همانطوري كه قبلا اشاره كرديم - روشن مي گردد كه مرتبه هر وجودي عين ذات او است و تخلف ناپذير است .

درست مانند مراتب اعداد . در يك صف اتوبوس ، افراد را مي توان عقب و جلو كرد ، ولي مراتب اعداد را نمي توان عقب و جلو كرد ، عدد پنج كه رتبه اش بعد از عدد چهار قرار دارد ممكن نيست قبل از آن قرار بگيرد .

قبل از عدد چهار ، جز عدد سه چيزي نمي تواند باشد ، حتي اگر آن را پنج هم بناميم ، فقط نام را عوض كرده ايم و محال است كه واقعيت آن را عوض كنيم . بين همه موجودات جهان چنين نظامي ذاتي و عميق برقرار است .

اين جمله قرآن كريم درباره فرشتگان كه مي گويد : و ما منا الا له مقام معلوم ( 1 ) " نيست از ما كسي مگر آنكه مقام معلومي دارد " درباره همه موجودات صادق است . هر چيزي جاي خاصي دارد و فرض آن در غير جاي خودش مساوي با از دست دادن ذات آن است و خلف است ( 2 ) .

نظام عرضي

علاوه بر نظام طولي كه ترتيب موجودات را از لحاظ فاعليت و خالقيت و ايجاد

1. صافات / . 164 .

2. براي تفصيل بيشتر به كتاب " اصول فلسفه و روش رئاليسم " مقاله هشتم و نهم مراجعه شود .

/ 136