مرور اصطلاحنامه انحلال‌ قرارداد

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عبدالله انصاري، عباس موسويان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

استصناع , انحلال‌ قرارداد , بيع‌ , عقد خياري‌ + , عقد استصناع

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر ميرزانژاد جويباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محسن قاسمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , فرانسه , لبنان , مصر , انحلال‌ قرارداد , جبران‌ خسارت‌ (حقوق‌) , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

اكبر ميرزانژاد جويباري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ايران , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , اشتراط رد مبيع , مسائل حقوقي , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

حقوق سرمایه گذاری خارجی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضی الیاسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

غرامت , کالا هاي‌ مصادره‌اي‌ , اثر حقوقي‌ قرارداد , انحلال‌ قرارداد , سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ خارجي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عليرضا يزداني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , انحلال‌ قرارداد , تعليق‌ قرارداد , حقوق‌ اروپاي‌ غربي‌ , انحلال , تعهدات

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسين صفايي، جلال سلطان احمدي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

قاعده انحلال عقود , بازرگاني‌ خارجي‌ , انحلال‌ قرارداد , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , حقوق‌ قرارداد ها , قانون‌ حاکميت‌ اراده‌ , كنوانسيون 1980 آنسيترال

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: عليرضا يزدانيان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

فرانسه , انحلال‌ قرارداد , سقوط تعهدات‌ , اماميه‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.