مرور اصطلاحنامه روش ترجمه قرآن

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان

نقد ترجمه های قرآن کریم

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هادی حجت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , شبهات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسین‌ حائری‌ کرمانی‌

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , مترجمان قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترجمه قرآن

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

امام، عباس

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , فوايد ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

ترجمه، امکان و تعریف

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

پروین بهار زاده

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , تاريخ ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , ترجمه هاي كامل قرآن , روش ترجمه قرآن , ترجمه عرفي قرآن , ترجمه لفظي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا عباسی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن , نخستين ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سیدمحمدحسن جواهری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , فوايد ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد هادی معرفت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصول ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , شبهات ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

سید عبدالمجید طباطبایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ترجمه هاي اروپايي قرآن , روش ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حمید آریان

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ ترجمه قرآن , روش ترجمه قرآن , فوايد ترجمه قرآن , مشكلات ترجمه قرآن , ترجمه عرفي قرآن

منابع دیجیتالی :

مطالعه