جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علی حاتمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ , قانون‌ اساسي‌ , اصلاحات حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

دوﻟﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در اﻳﺮان ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب

[منبع الکترونیکی] : ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزﺗﻮزﻳﻌﻲ ﺑﺮ ﺟﺪال ﻫﺎي ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﻴﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در اﻳﺮان

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ﻋﺒﺎس ﺣﺎﺗﻤﻲ

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تضاد طبقاتي‌ , اقتصاد دولتي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

قانون اساسی

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

تهیه و تنظیم :علی حاتمی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

قانون , حقوق اساسي , قانون‌ اساسي‌ عرفي‌ , قانون‌ اساسي‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه