جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گودرز افتخار جهرمي، مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

امريكا , انگلستان , حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي , قاعده استاپل

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا، محمد ورمزيار

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

طلبكار , حقوق‌ تطبيقي‌ , موسسات‌ تجاري‌[1] , ورشکسته‌ , توقف‌ (حقوق‌) , بازسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي شهبازي نيا، محبوبه عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اصالت , مستند حكم قاضي , حقوق‌ تطبيقي‌ , تجارت الکترونيکي , اسناد الكترونيكي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

ايرج بابايي، علي طهماسبي، محمد عيسائي تفرشي، مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سود , هزينه‌ ها , تصرف‌ , تقصير قراردادي‌ , حقوق‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , ملک

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمد عيسائي تفرشي، مرتضي نصيري، مرتضي شهبازي نيا، فريده شكري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

وثيقه‌ ها , حقوق‌ , حقوق‌ تطبيقي‌ , رهن‌ , قوانين‌ مدني‌ , نظام‌ هاي‌ حقوقي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمود صادقي؛ نويسنده همكار: ابوالفضل رضايي، مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مالکيت‌ , دانشگاهها , توسعه‌ صنعتي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

مرتضي شهبازي نيا، محبوبه عبداللهي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

مستند حكم قاضي , حقوق‌ تجارت‌ , تجارت الکترونيکي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نویسنده: گودرز افتخار جهرمي؛ نویسنده همکار: محمدعيسي تفرشي, مرتضي شهبازي نيا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اعتبارات‌ بازرگاني‌ , اعتبارات‌ بانکي‌ , اتاق‌ بازرگاني‌ بين‌الملل‌ , تجارت

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

گودرز افتخار جهرمی؛ نویسنده همکار: مرتضی شهبازی نیا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

حقوق‌ بين‌ الملل‌ , مکتب‌ هاي‌ حقوقي‌ , مطالعات‌ حقوقي‌ , مسائل حقوقي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.