جستجوي پيشرفته

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مرتب سازی براساس : جستجو
تعداد نتایج : 11
شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

هما موذن جمشیدی، مریم مقیمی، نعمت الله اکبری

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد , اقتصاد سنجي‌ , دولت‌ , سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامي‌ , توسعه انساني

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اکبری، حسن کارنامه حقیقی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سرمايه‌ گذاري‌ , برابري‌ فرصت‌هاي‌ آموزشي‌ , آموزش‌و‌ پرورش‌ + , آموزش‌ يکسان‌ , فرصت‌ هاي‌ آموزشي‌ , مديريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ , همگرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

رضا نصراصفهاني، نعمت الله اكبري، رسول بيدرام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

افزايش‌ قيمت‌ها , توليد نا خالص‌ ملي‌ , رشد اقتصادي‌ , نرخ‌ ارز , نقدينگي‌ , راهبرد‌ها , متغيرهاي اقتصادي , مدل خودرگرسيوني برداري

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حجت الله عبدالملكي، نعمت الله اكبري، كيومرث آقايي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تصميم‌گيري‌ , اقتصاد خرد , اقتصاد منطقه‌اي‌ , تحليل‌ اقتصادي‌ , نظام‌ هاي‌ اقتصادي‌ , نظريه‌ هاي‌ اقتصادي‌ , توليد , مدلسازي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن كارنامه حقيقي، نعمت الله اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , تقاضا , آموزش‌ عالي‌ , همگرايي‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , اقتصاد منطقه‌اي‌ , بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , اندازه‌گيري‌ , فضا , وابستگي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري، مژگان معلمي

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد سنجي‌ , وابستگي‌ اقتصادي‌ , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , کشورهاي حوزه خليج فارس , يكپارچگي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري، رحمان خوش اخلاق،‌ زهرا دهقان شباني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

اقتصاد منطقه‌اي‌ , جمعيت‌ , رشد اقتصادي‌ , عوامل‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , موانع‌ توسعه‌ اقتصادي‌ , راهبرد‌ها , چگالي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري، مهدي زاهدي كيوان، محسن منفرديان سروستاني

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

بررسي‌هاي‌ اقتصادي‌ , بهره وري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , دام‌ داري‌ , راهبرد‌ها

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

نعمت الله اكبري، نيره بصيري پارسا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

عمران‌ شهري‌ , بهره وري‌ , هزينه‌ هاي‌ عمراني‌ , شهرداري‌ ها , اندازه‌گيري‌ , تحليل‌ داده‌ها[2] , روش‌ هاي‌ پژوهش‌ , فعاليت‌هاي اقتصادي

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

تعداد نتایج : 11