مرور اصطلاحنامه احكام روزه

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص

آدامس جويدن روزه دار

(فراداده‌ها)

اتمام روزه

(فراداده‌ها)

احتلام روزه دار

(فراداده‌ها)

اخلال در نيت روزه

(فراداده‌ها)

ارتماس روز ه دار

(فراداده‌ها)

استفراغ روزه دار

(فراداده‌ها)

استمرار نيت روزه

(فراداده‌ها)

استنشاق روزه دار

(فراداده‌ها)

اسلام در ماه رمضان

(فراداده‌ها)

افطار

(فراداده‌ها)

افطار با اخبار به طلوع

(فراداده‌ها)

افطار با شك در طلوع فجر

(فراداده‌ها)

افطار بدون تفحص طلوع فجر

(فراداده‌ها)

اكراه بر افطار رمضان

(فراداده‌ها)

اكراه بر افطار كفاره

(فراداده‌ها)

بقاي بر استحاضه تا اذان صبح

(فراداده‌ها)

بقاي بر جنابت تا اذان صبح

(فراداده‌ها)

بوييدن بوي خوش روزه دار

(فراداده‌ها)

تأخير قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تتابع قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تجديد نيت روزه

(فراداده‌ها)

تداخل روزه معين با روزه كفاره

(فراداده‌ها)

تداخل روزه نذر با رمضان

(فراداده‌ها)

ترتيب قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تزريق از احليل روزه دار

(فراداده‌ها)

تعدد جهات در روزه

(فراداده‌ها)

تفريق در قضاي روزه

(فراداده‌ها)

تفريق روزه بدل قرباني حج در وطن

(فراداده‌ها)

تكرار افطار عمدي

(فراداده‌ها)

جلوس روزه دار در آب

(فراداده‌ها)

چشيدن غذا حال روزه

(فراداده‌ها)

خوردن عطيه افطاري در غير افطار

(فراداده‌ها)

خوردن موجب استفراغ روزه دار

(فراداده‌ها)

رجوع روزه دار از ارتداد

(فراداده‌ها)

رجوع روزه دار از دروغ

(فراداده‌ها)

رساندن بخار غليظ به حلق

(فراداده‌ها)

رساندن دود غليظ به حلق

(فراداده‌ها)

رسيدن آب مضمضه به حلق

(فراداده‌ها)

رفتن به مكان موجب افطار

(فراداده‌ها)

ريختن آب بر سر روزه دار

(فراداده‌ها)

سفر در ماه رمضان

(فراداده‌ها)

شك روزه دار

(فراداده‌ها)

عجز از روزه

(فراداده‌ها)

عدول از روزه

(فراداده‌ها)

غذا جويدن روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو بردن اخلاط سر و سينه

(فراداده‌ها)

فرو بردن رطوبت مسواك

(فراداده‌ها)

فرو بردن مستهلك با آب دهان

(فراداده‌ها)

فرو رفتن آب مضمضه روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو رفتن شئ در حلق روزه دار

(فراداده‌ها)

فرو رفتن غير اختياري آروغ

(فراداده‌ها)

فرو رفتن نيزه در شكم روزه دار

(فراداده‌ها)

فوريت غسل جنابت روزه دار

(فراداده‌ها)

مس ميت روزه دار

(فراداده‌ها)

مضمضه روزه دار

(فراداده‌ها)

مكيدن زبان ديگر روزه دار

(فراداده‌ها)

مكيدن شئ بدون طعم در حال روزه

(فراداده‌ها)

نجات غريق در رمضان

(فراداده‌ها)

نيت قاطع در روزه

(فراداده‌ها)

نيت قطع در روزه

(فراداده‌ها)

وجوب روزه رمضان

(فراداده‌ها)

وقت افطار

(فراداده‌ها)
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان