مرور اصطلاحنامه سياست‌ مدن‌

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 22
: ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

تاریخ و سیاست

[منبع الکترونیکی] : : ضرورت بازاندیشی نقش سیاست در تحولات آینده جامعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

محمدرحیم عیوضی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

تاريخ‌ , ساختار اجتماعي‌ , ساختار جمعيتي‌ , سياست‌ مدن‌ , کارگزار

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

STATESMAN [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

by Plato; translated by: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , مديريت‌ , سياست‌ , سياست‌ مداران‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

POLITICS [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

by: Aristotle; Translated by: Benjamin Jowett

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

جامعه‌ شناسي‌ , خانواده‌ , سياست‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ فارسي‌ , نقد ادبي‌ , سياست‌ , علوم‌ سياسي‌ , انسان شناسي‌ , سياست‌ مدن‌ , شاهنامه فردوسي(کتاب) , شاهنامه

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

 : نقش دولت و رعیت در دیده سعدی

بر طاق ایوان فریدون

[منبع الکترونیکی] : : نقش دولت و رعیت در دیده سعدی

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

عباس امانت

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

رعيت‌ , انديشه هاي‌ سياسي‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

باقر پرهام

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه‌ سياسي‌ آرمان‌ شهري‌ , سياست‌ مدن‌ , مديريت شهري , شاهنامه فردوسي(کتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

سیاست نامه او سیرالملوک

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

حسن بن علی نظام الملک

زبان :

عربی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

تاريخ‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

فصلی در فرهنگ جنگ

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

منیژه عبداللهی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

ادبيات‌ جنگ‌ , سياست‌ مدن‌ , پادشاهان , آداب الحرب و شجاعه (كتاب)

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

فرهنگ رجایی

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

سياست‌ بين‌ المللي‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

کاربر گرامی : از اینکه در حال حاضر مشاهده منابع بدلیل ایجاد تغییرات در زیرساخت کتابخانه موقتا در دسترس نمی باشد پوزش می طلبیم و از صبوری و شکیبایی همیشگی شما سپاسگزاریم.

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

علیرضا صدرا

زبان :

فارسی

نوع منبع :

مقاله

موضوعات :

انديشه‌ سياسي‌ فارابي‌ , مدينه‌ فاضله‌ , سياست‌ مدن‌

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 22