مرور اصطلاحنامه SQL

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مشاهده اخص
مشاهده فراداده ها

فراداده ها

نوع منبع

سند

کتاب الکترونیکی

وصیتنامه

متن سخنرانی

مقاله

خود زندگینامه

کتاب شناسی

زندگینامه

مقاله روزنامه ای

نسخه خطی

مجله

نامه

رمان

شعر

اسلاید

پایان نامه

زبان

عربی

انگلیسی

Indonesian

فارسی

مرتب سازی براساس
پدیدآور شناسه فراداده عنوان
تعداد نتایج : 35

SQL Performance Tuning [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Peter Gulutzan, Trudy Pelzer

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , وب , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Kevin Yank

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Jonathan Gennick

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

MySQL Administrators Guide [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , شبکه‌ هاي‌ رايانه‌ اي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

SQL Bible [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Alex Kriegel

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

SQL Tuning [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

MySQL Pocket Reference [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

George Reese

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

High Performance MySQL [Electronic resources]

[منبع الکترونیکی]

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Derek J. Balling

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , شبکه‌ هاي‌ رايانه‌ اي‌ , علم‌ رايانه‌ , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Microsoft Corporation

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

برنامه‌‌نويسي‌ رايانه‌ , زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , شبکه‌ هاي‌ رايانه‌ اي‌ , علم‌ رايانه‌ , وب , SQL

منابع دیجیتالی :

مطالعه

شناسنامه کتابخانه شخصی

شرح پدیدآور :

Ken Henderson

زبان :

انگلیسی

نوع منبع :

کتاب الکترونیکی

موضوعات :

زبان‌ هاي‌ برنامه‌ نويسي‌ , زبان‌ هاي‌ رايانه‌ , علم‌ رايانه‌ , نرم‌ افزار رايانه‌ اي , زبان نشانه گذاري فرامتن , SQL , دات نت

منابع دیجیتالی :

مطالعه

تعداد نتایج : 35