فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كه اين اسم وضع تعيينى نداشته است، پس بحسب وضع تعينى اين اسم براى آن كتاب پديد آمده است، وبا تأمل در وضع مردم آن زمان و اهالي محيط مصنف اين مطلب مسلم مى شود. بيان آن اينكه مردم آن زمان علاقه مفرطى بدين ومذهب خود داشتند، چنانكه وظيفه دينى ومذهبى هر فرد همان است، ونظر برقايت سنى وشيعي با همديگر اين علاقه بيشتر ظهور بلكه تظاهر پيدا مى كرده، پس چون كتاب " بعض فضائح الروافض " تأليف و منتشر شده است در واقع بمثابه ء يك نوع تعدى وتخطى فاحش بحريم ناموس مذهب شيعه تلقى شده است، وچون كتاب " نقض " تصنيف و منتشر شده است بطور حقيقت سوز دل شيعيان بر طرف شده، وبا كمال ميل آن را مى خوانده ونشر مى كرده، وبا شوق وشعف زياد نسخه آن را دست بدست مى گردانيده، واز محله ء به محله ء ديگر واز ديهى بديهى ديگر بلكه از شهرى بشهر ديگر هديه وتحفه مى فرستاده اند، پس ظرفاء جماعت شيعه بمنظور معارضه بمثل از عمل مؤلف " بعض فضائح الروافض " آن را " بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض " ناميده اند واين اطلاق درزبانها دائر شده، ودر ميان مردم معروف گرديده است، ودر اين تسميه غايت مهارت را بكار برده اند، زيرا از آن سه مطلب زيرين مستفاد مى شود. الف - اينكه در اين كتاب پاره أي از مطاعن ناصبيان مندرج است. ب - اين كه اين كتاب در جواب كتابي نوشته شده است پس مصنف آن امر خلاف ادب وخارج از صواب را مرتكب نشده است، بلكه طبق مثل وحديث معروف " ردوا الحجر من حيث اتى " چنانكه بفارسي نيز گويند: " كلوخ انداز راپاداش سنگ است " از حريم خود دفاع كرده است، لكن نگارنده اصل كه ابتدا بذكر فضائح رافضيان بگمان خود كرده مطابق مثل معروف " والبادى اظلم " مرتكب عمل زشت گرديده است./ 830