فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ج - كلمه " نقض " را كه نام تعيينى كتاب بر حسب وضع مصنف بوده است در ميان اسم اين دو كتاب آورده اند، تا هم دلالت بر اين كند. كه كتاب اول اساس، كتاب دوم راريشه كن وخراب ونابود وويران مى كند، چنانكه معنى لغوى " نقض " همان است وهم ايماء و اشاره بنام اصلى كتاب كه مصنف اختيار كرده بوده است باشد. 4 - اينكه كتاب " البراهين في امامة امير المؤمنين " اگر چه از نامش بنظر مى آيد كه بايد فقط مشتمل بر ذكر دلائل امامت آن حضرت باشد، لكن از اين عبارت كه مصنف در كتاب نقض (صفحه 459) گفته ومشتمل بر تاريخ تصنيف آن نيز مى باشد. وما اسامى والقاب همه ء خلفاء وعدد ايشان را در كتاب " البراهين في امامة امير المؤمنين " بيان كرده ايم بتاريخ سنه ء سبع وثلاثين و خمس مائة، بر مى آيد كه تا حدى اعم بوده است. ونيز در اواخر كتاب " نقض " گفته است (صفحه 731) وچون كتاب (يعنى كتاب نقض) نه در امامت است آنچه در مواضع برفت ازين معنى كفايت است ودر كتاب البراهين في امامة امير المؤمنين (ع) بيان آيه ووجه خبر ودلالت بر امامت مشبع گفته ايم. ازين عبارت بخوبى معلوم مى شود كه كتاب " نقض " مربوط بهمه ء شئون مذهبي شيعه اثنى عشريه است، نه تنها بموضوع امامت پس آنچه كه صاحب " رياض العلماء " ضمن ترجمه مؤلف در معرفى آن كتاب گفته: ثم ان كتابه المذكور كتاب لطيف في الامامة، مبنى بر قلت تتبع بوده است. وهمچنين است آنچه صاحب " روضات الجنات " در ترجمه حال عالم بزرگ أبو عبد الله جعفر دوريستى گفته (ص 664 چاپ اول) وفى كتاب " مثالب النواصب " الذى كتبه الشيخ العالم العارف



/ 830