فهرست منتجب الدین نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فهرست منتجب الدین - نسخه متنی

منتجب الدین علی بن بابویه رازی؛ تحقیق: سید جلال الدین محدث ارموی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كرده اند، براى اين كتاب تقريظ نوشته است، ومثل امير عباس غازى ملحد كش معروف كه از سرهاى اباحتيان مناره ها ساخت در زمان حكومت خود در رى اين نسخه را طالب شده است، بنابر اين بخزانه ء أو برده اند، وهر دو مطلب از معروفيت وعظمت مصنف كشف مى كند. ونظير عبارت گذشته است ابن عبارت ديگر مصنف (صفحه 314) وهر كس از فريقين خواهد كه اعتقاد شيعه در حق عائشة و ام سلمه وديگر زنان رسول الله (ص) بداند بايد كه كتاب في " تنزيه عائشة " كه ما در دولت امير غازى عباس وعهد قاضى القضاة سعيد حسن استر آبادى باشارت امير سيد شمس الدين الحسينى رحمة الله عليهم ساخته ايم بر گيرد وبخواند، تا بداند كه چنين تهمت بر شيعه اصوليه راه نيابد. 8 - از اينكه مصنف در مقدمه ء كتاب نقض گفته: اين كتاب بر وجهى مرتب شد كه خواص را دافع شبهات باشد، وعوام را مثمر دلالات بعبارتي سهل وآسان، نه بر قاعده ديگر مصنفات ما كه دقتي ورقتي دارد كه قبول چنين كتاب نه از رقت عبارت باشد، بلكه از شرف حوالت ودلالت باشد، تا هر خواننده وشنونده ونويسنده كه بخواند وبشنود وبنويسد از آن بهره ء تمام برگيرد، وفائده ء بسيار حاصل گرداند. بخوبى واضح مى شود كه مصنف در اين كتاب همت گماشته كه تا بتواند آن را بقلم ساده وعبارت عوام فهم بنويسد، ومطالب عاليه و مضامين بلند ومعانى لطيفه را ببيان سهل ادا كند، تا هر عامى وعارف اعم از مبتدى ومتوسط ومنتهى هر يك از آن بفراخور فهم وطبق استعداد خود استفاده كند، وبعقيده ء نگارنده ء اين امر كه شرط عمده وغرض اصلى از تأليف اين قبيل كتب است در اين كتاب بدرجه ء عاليه ومرتبه ء قصوى رعايت شده است، وچندان واضح وعيان است كه حاجت بهيچگونه شرح وبيان ندارد وواضحترين دليل واجلي شاهد بر اين امر مقايسه تفسير أبو الفتوح رازى وكتاب نامبرده و " نقض "/ 830