احكام و آداب حج (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

احكام و آداب حج (فارسي) - نسخه متنی

محمد رضا گلپایگانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید6 - توجه به صفا و مروه در حال سعىدر هنگام رفتن به سوى مروه بايد كوه مروه در مقابل شخص
قرار گيرد، و هم چنين در موقع رفتن به سوى صفا بايد كوه صفا
در مقابل او قرار گيرد. بنابر اين سعى به قهقرى (عقب عقب رفتن)
و يا سعى به جانبين (يعنى به شانه چپ و راست به طورى كه رو به
كعبه و يا پشت به كعبه حركت نمايد) صحيح نيست، بلى گرداندن
صورت به راست وچب در صورتى كه سينه و شانه‌ها در حال رفتن
به مروه، رو به مروه، و در حال رفتن به صفا، رو به صفا باشد
اشكال ندارد، و هم چنين بر گرداندن بدن ولو به طور كامل در حال
توقف بى اشكال است، و نيز در حال دور زدن روى كوه صفا
و مروه، انحراف از جانب راست به چب مانعى ندارد.
7 - مباح بودن لباس و مركبلباس و كفش و مركبى كه شخص با آن سعى مىكند بايد مباح
و غير غصبى باشد، بلكه بنابر احتياط حمل شىء غصبى نيز در حال
سعى جايز نيست.
8 - ترتيبسعى در عمره و حج بايد پس از نماز طواف انجام گيرد، و اگر
بدون ضرورت آن را بر طواف مقدم دارد اعاده آن لازم است.264


/ 530