توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(هشتم) أين كه برادرها يا خواهرها بعضي از آنها پدرى و بعضي از آنها مادرى
و با آنها جد يا جده پدرى بأشد، در أين صورت از براى برادر يا خواهر مادرى يك
ششم تركه است، اگر يكى بأشد و يك سوم از آن است اگر متعدد باشند و به طور مساوى
بين آنها تقسيم مىشود، و از براى برادر يا خواهر پدرى با جد يا جده پدرى باقي آن
تركه است و به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود در صورتي كه اختلاف از حيث
ذكورت وانوثت نداشته باشند و در صورت اختلاف به تفاضل بين آنها تقسيم مىشود
و اگر با آن برادرها يا خواهرها جد يا جده مادرى بأشد از براى جد يا جده مادرى با
برادر يا خواهر مادرى تماما يك سوم است، و بنابر مشهور بطور مساوى بين آنها
تقسيم مىشود، و از براى برادر يا خواهر پدرى دو سوم است و بين آنها در صورت
اختلاف از حيث ذكورت وانوثت با تفاضل و در صورت عدم اختلاف بطور مساوى
تقسيم مىشود.(مسأله 2769) در صورتي كه ميت برادر يا خواهر دارد برادر زاده يا خواهر زاده
أو ارث نمىبرد. ولى أين حكم در جائى كه ارث برادر زاده يا خواهر زاده با برادر يا
خواهر مزاحمت نكند جارى نيست، مثلا اگر ميت برادر پدرى و جد مادرى داشته
بأشد برادر پدرى دو ثلث و جد مادرى يك ثلث ارث مىبرد و در أين صورت اگر ميت
پسر برادر مادرى نيز داشته بأشد پسر برادر با جد مادرى در ثلث شريك مىباشند.
ارث گروه سوم(مسأله 2770) گروه سوم عمو و عمه و دائى و خاله و أولاد آنان است به تفصيلي كه
گفته شد كه اگر از طبقه أول و دوم كسى نباشد اينها ارث مىبرند.(مسأله 2771) اگر وارث ميت فقط يك عمو يا يك عمه است چه پدر و مادرى
بأشد يعنى با ميت از يك پدر و مادر بأشد يا پدرى بأشد يا مادرى همه مال به أو
مىرسد، و اگر چند عمو يا چند عمه باشند و همه پدر و مادرى يا همه پدرى باشند مال
بطور مساوى بين آنان قسمت مىشود و اگر عمو و عمه هر دو باشند و همه پدر و مادرى


489


/ 490