توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 2777) اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و عمو و عمه بأشد، چنانچه
عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى باشند بنابر مشهور مال را سه قسمت مىكنند، يك
قسمت را دائى يا خاله مىبرد و از بقيه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمه مىدهند. بنابر
أين مال به نه سهم تقسيم مىشود سه سهم را به دائى يا خاله و چهار سهم را به عمو، و دو
سهم را به عمه مىدهند.(مسأله 2778) اگر وارث ميت يك دائى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمه
مادرى و عمو و عمه پدر و مادرى يا پدرى بأشد، بنابر مشهور مال را سه قسمت مىكنند
يك قسمت آن را به دائى يا خاله مىدهند، و بقيه ورثه دو قسمت باقيمانده را به تفاضل
بين خودشان تقسيم مىكنند.(مسأله 2779) اگر وارث ميت چند دائى و چند خاله بأشد كه همه پدر و مادرى يا
پدرى يا مادرى باشند، و عمو و عمه هم داشته بأشد، مال سه سهم مىشود دو سهم آن را
بدستورى كه گفته شد بين عمو و عمه قسمت مىكنند و يك سهم آن را دائيها و خاله‌ها
بطور مساوى بين خودشان قسمت مىنمايند.(مسأله 2780) اگر وارث ميت دائى يا خاله مادرى و چند دائى و خاله پدر
و مادرى، يا پدرى تنها در صورتي كه پدرى و مادرى نباشد و عمو و عمه بأشد، مال سه
سهم مىشود، دو سهم آن را بدستورى كه سابقا گفته شد عمو و عمه بين خودشان قسمت
مىكنند، و بنابر احتياط بقيه ورثه در تقسيم يك سهم باقيمانده با هم مصالحه نمايند.(مسأله 2781) اگر ميت عمو و عمه و دائى و خاله نداشته بأشد مقداري كه به عمو
و عمه مىرسد به أولاد آنان و مقداري كه به دائى و خاله مىرسد به أولاد آنان داده مىشود.(مسأله 2782) اگر وارث ميت عمو و عمه و دائى و خاله پدر و عمو و عمه و دائى
و خاله مادر أو باشند، بنابر مشهور مال سه سهم مىشود يك سهم آن را عمو و عمه و دائى
و خاله مادر ميت بطور مساوى بين خودشان قسمت مىكنند و دو سهم ديگر آن را سه
قسمت مىكنند يك قسمت را دائى و خاله پدر ميت بطور مساوى بين خودشان
قسمت مىنمايند و دو قسمت ديگر آن را نيز بطور مساوى به عمو و عمه پدر ميت
مىدهند.491


/ 490