توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


پنجم: خواندن هر يك از آيات سجده واجب
و آن در چهار سوره است: أول: سوره سى و دوم قرآن (ألم تنزيل). دوم: سوره چهل
و يكم (حم سجده). سوم: سوره پنجاه و سوم (والنجم). چهارم: سوره نود و ششم (اقرأ).
چيزهايى كه بر جنب مكروه است(مسأله 358) نه چيز بر جنب مكروه است: أول و دوم: خوردن و آشاميدن ولى
اگر وضو بگيرد يا دستها را بشويد مكروه نيست. سوم: خواندن بيشتر از هفت آية از
قرآن كه سجده واجب ندارد. چهارم: رساندن جايى از بدن به جلد و حاشية و بين
خطهاى قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابيدن. ولى اگر وضو بگيرد يا
به واسطه نداشتن آب، بدل از غسل تيمم كند مكروه نيست. هفتم: خضاب كردن به حنا
و مانند آن. هشتم: ماليدن روغن به بدن. نهم: جماع كردن، بعد از آن كه محتلم شده يعنى
در خواب منى از أو بيرون آمده است.
غسل جنابت(مسأله 359) غسل جنابت به خودى خود مستحب است و براى خواندن نماز
واجب و مانند آن واجب مىشود. ولى براى نماز ميت و سجده شكر و سجده‌هاى واجب
قرآن غسل جنابت لازم نيست و براى سجده سهو بنابر احتياط واجب غسل جنابت
لازم است.(مسأله 360) لازم نيست در وقت غسل نيت كند كه غسل واجب يا مستحب
مىكند، بلكه اگر فقط به قصد قربت يعنى براى انجام فرمان خداوند عالم غسل كند
كافيست.(مسأله 361) اگر يقين كند وقت نماز شده و نيت غسل واجب كند بعد معلوم
شود كه پيش از وقت غسل كرده، غسل أو صحيح است.(مسأله 362) غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم مىشود انجام داد
ترتيبي و ارتماسى:


63


/ 490