توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید(مسأله 391) كسى كه جنب شده اگر شك كند كه غسل كرده يا نه، نمازهايى را
كه خوانده چنانچه احتمال بدهد كه وقت شروع به نماز ملتفت بوده صحيح است، ولى
براى نمازهاى بعد بايد غسل كند.(مسأله 392) كسى كه چند غسل بر أو واجب است مىتواند به نيت همه آنها يك
غسل بجا آورد، و بنابر احتياط واجب اگر يكى معين از آنها را قصد كند از بقيه كفايت
نمىكند.(مسأله 393) اگر بر جايى از بدن آية قرآن يا اسم خداوند متعال نوشته شده
بأشد، چنانچه بخواهد وضو يا غسل را ترتيبي بجا آورد، بايد آب را طورى به بدن
برساند كه دست أو به نوشته نرسد.(مسأله 394) كسى كه غسل جنابت كرده نبايد براى نماز وضو بگيرد، ولى در
غسل مس ميت بنابر احتياط واجب بايد وضو هم بگيرد، و اما با غسلهاى ديگر واجب
غير از غسل استحاضة متوسطه و با غسلهاى مستحب كه در مساله (645) مىآيد، مىتواند
بدون وضو نماز بخواند اگر چه احتياط مستحب آنست كه وضو هم بگيرد.
استحاضةيكى از خونهايى كه از زن خارج مىشود خون استحاضة است، وزن را در موقع
ديدن خون استحاضة مستحاضة مىگويند.(مسأله 395) خون استحاضة در بيشتر أوقات زرد رنگ و سرد است و بدون
فشار و سوزش بيرون مىآيد و غليظ هم نيست، ولى ممكن است گاهى سياه يا سرخ
و گرم و غليظ بأشد و با فشار و سوزش بيرون آيد.
68


/ 490