توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 485) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر همه روزهاى عادت و چند
روز با نشانه‌هاى حيض پيش از عادت و بعد از عادت خون ببيند و روى هم از ده روز
بيشتر نشود، همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود، فقط خونى را كه در
روزهاى عادت خود ديده حيض است و خونى كه پيش از آن و بعد از آن ديده
استحاضة مىباشد، و بايد عبادتهايى را كه در روزهاى پيش از عادت و بعد از عادت
بجا نياورده قضا نمايد، و اگر همه روزهاى عادت را با چند روز پيش از عادت با
نشانه‌هاى حيض، خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و اگر
از ده روز بيشتر شود، فقط روزهاى عادت أو حيض است، و خونى كه جلوتر از آن
ديده استحاضة مىباشد و چنانچه در آن روزها عبادت نكرده بايد قضا نمايد، و اگر همه
روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه‌هاى حيض خون ببيند و روى هم
از ده روز بيشتر نشود همه حيض است، و اگر بيشتر شود فقط روزهاى عادت حيض
و باقي استحاضة است.(مسأله 486) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد اگر مقداري از روزهاى عادت
را با چند روز پيش از عادت با نشانه‌هاى حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر
نشود همه حيض است، و اگر از ده روز بيشتر شود روزهايى كه در عادت خون ديده
چنانچه كمتر از سه روز بأشد با چند روز پيش از آن كه روى هم به مقدار عادت أو شود،
حيض و روزهاى أول را استحاضة قرار مىدهد، و چنانچه سه روز يا بيشتر بأشد آن خون
را حيض قرار دهد و روزهاى قبل از زمان عادت را تا به اندازه أي كه به مقدار عادت برسد
احتياط كند، و اگر مقداري از روزهاى عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه‌هاى
حيض خون ببيند و روى هم از ده روز بيشتر نشود، همه حيض است و اگر بيشتر شود
بايد روزهايى كه در عادت خون ديده چنانچه كمتر از سه روز بأشد با چند روز بعد از
آن كه روى هم به مقدار عادت أو شود، حيض و بقيه را استحاضة قرار دهد، و در صورتي
كه خونى را كه در عادت ديده سه روز يا بيشتر بأشد در مقدار زيادى تا مقدار عادت
احتياط كند.83


/ 490