توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 487) زنى كه عادت دارد، اگر بعد از آن كه سه روز يا بيشتر خون ديد
پاك شود و دوباره خون ببيند و فاصله بين دو خون كمتر از ده روز بأشد و همه
روزهايى كه خون ديده با روزهايى كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر بأشد، مثل
آن كه پنج روز خون ببيند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببيند، چند
صورت دارد:


1 - آن كه تمام خونى كه دفعه أول ديده، در روزهاى عادت بأشد و خون دوم كه
بعد از پاك شدن مىبيند در روزهاى عادت نباشد، در أين صورت بايد همه خون أول
را حيض و خون دوم را استحاضة قرار دهد، و هم چنين است اگر مقداري از خون أول
را در عادت و مقداري از آن را قبل از عادت به يك يا دو روز ببيند.2 - آن كه خون أول در روزهاى عادت نباشد، و تمام خون دوم يا مقداري از آن
بطورى كه در صورت أول گفته شد در روزهاى عادت بأشد كه بايد همه خون دوم را
حيض، و خون أول را استحاضة قرار دهد.3 - آن كه مقداري از خون أول و دوم در روزهاى عادت بأشد و خون أولى كه
در روزهاى عادت بوده از سه روز كمتر نباشد در أين صورت خون أول و مقداري از
خون دوم را كه پيش از تمام شدن ده روز از خون أول ديده است حيض قرار مىدهد
و بقيه استحاضة است.4 - آن كه مقداري از خون أول و دوم در روزهاى عادت بأشد ولى خون أولى
كه در روزهاى عادت بوده، از سه روز كمتر بأشد در أين صورت در مدت خون أول
چيزهائى را كه بر حايض حرام است ترك مىكند و اعمال مستحاضة را بجا مىآورد
و در مدتى كه در وسط پاك بوده چيزهايى را كه بر حايض حرام است ترك مىكند
و آنچه را بر زن در حال پاك بودن واجب است انجام مىدهد و در مدت خون دوم تا
ده روز كارهايى را كه بر حايض حرام است ترك مىكند و اعمال مستحاضة را انجام
مىدهد و بعد از ده روز چنانچه خون ببيند استحاضة است.
84


/ 490