توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(مسأله 488) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت، خون نبيند
و در غير آن وقت به شماره روزهاى حيضش خون ببيند بايد همان را حيض قرار دهد،
چه پيش از وقت عادت ديده بأشد چه بعد از آن.(مسأله 489) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر در وقت عادت خود خون
ببيند ولى شماره روزهاى آن كمتر يا بيشتر از روزهاى عادت أو بأشد و بعد از پاك
شدن دوباره خون ببيند، چنانچه مجموع أين دو خون با پاكى ما بين آنها از ده روز
بيشتر نشود خون أول و دوم را حيض قرار دهد و در مدتى كه در وسط پاك بوده
چيزهايى را كه بر حايض حرام است ترك كند و آنچه را بر زن در حال پاك بودن
واجب است انجام دهد، و در صورتي كه بيشتر شود خونى را كه در عادت ديده حيض
و خون ديگر استحاضة است.(مسأله 490) زنى كه عادت وقتيه و عدديه دارد، اگر بيشتر از ده روز خون ببيند
خونى كه در روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض را نداشته بأشد حيض
است، و خونى كه بعد از روزهاى عادت ديده اگر چه نشانه‌هاى حيض را داشته بأشد،
استحاضة است، مثلا زنى كه عادت حيض أو از أول ماه تا هفتم است، اگر از أول ماه تا
دوازدهم خون ببيند، هفت روز أول آن حيض و پنج روز بعد استحاضة مىباشد.
2 - صاحب عادت وقتيه(مسأله 491) زنهايى كه عادت وقتيه دارند دو دسته اند:


أول: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين خون حيض ببيند، و بعد از چند
روز پاك شود، ولى شماره روزهاى آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد، مثلا دو ماه
پشت سر هم روز أول ماه خون ببيند ولى ماه أول روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از
خون پاك شود، كه أين زن بايد روز أول ماه را عادت حيض خود قرار دهد.دوم: زنى كه دو ماه پشت سر هم در وقت معين سه روز يا بيشتر خون حيض
ببيند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببيند و تمام روزهايى كه خون ديده با روزهايى
كه در وسط پاك بوده از ده روز بيشتر نشود ولى ماه دوم كمتر يا بيشتر از ماه أول
بأشد، مثلا در ماه أول هشت روز و در ماه دوم نه روز بأشد كه أين زن هم بايد روز أول
ماه را روز أول عادت حيض خود قرار دهد.


85


/ 490