توضيح المسائل (فارسي) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توضيح المسائل (فارسي) - نسخه متنی

محمد روحانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدیداحكام كفن ميت(مسأله 574) ميت مسلمان را بايد با سه پارچه كه آنها را لنگ و پيراهن و سر تا
سرى مىگويند كفن نمايند.(مسأله 575) لنگ بايد از ناف تا زانو، أطراف بدن را بپوشاند، و بهتر آنست كه از
سينه تا روى پا برسد، و پيراهن بايد از سر شانه تا نصف ساق پا تمام بدن را بپوشاند
و بهتر آنست كه تا روى پا برسد، و در ازاى سر تا سرى بايد به قدرى بأشد كه بستن دو
سر آن ممكن بأشد، و پهناى آن بايد به اندازه أي بأشد كه يك طرف آن روى طرف
ديگر بيايد.(مسأله 576) مقداري از لنگ كه ناف تا زانو را مىپوشاند و مقداري از پيراهن
كه از شانه تا نصف ساق را مىپوشاند، مقدار واجب كفن است و آنچه بيشتر از أين
مقدار در مساله قبل گفته شد، مقدار مستحب كفن مىباشد.(مسأله 577) اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند كه بيشتر از مقدار واجب كفن را
كه در مساله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند، اشكال ندارد و احتياط واجب آنست
كه بيشتر از مقدار واجب كفن را از سهم وارثى كه بالغ نشده بر ندارند.(مسأله 578) اگر كسى وصيت كرده بأشد كه مقدار مستحب كفن را كه در دو
مسأله قبل گفته شد، از ثلث مال أو بردارند، يا وصيت كرده بأشد ثلث مال را به مصرف
خود أو برسانند، ولى مصرف آن را معين نكرده بأشد، يا فقط مصرف مقداري از آن را
معين كرده بأشد، مىتوانند مقدار مستحب كفن را از ثلث مال أو بردارند.(مسأله 579) اگر ميت وصيت نكرده بأشد كه كفن را از ثلث مال أو بردارند
و بخواهند از أصل مال بردارند واجب آنست كه مقدار واجب كفن را با ملاحظه شان
ميت به ارزانترين قيمتى كه ممكن است تهيه نمايند، ولى اگر كساني از ورثه كه بالغ
هستند اجازه بدهند كه از سهم آنان بردارند، مقداري را كه اجازه داده اند، از سهم آنان
مىشود برداشت.


100


/ 490