دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معاويه او را شناخت و به وى گفت: آفرين، دختر خَيثمه!
چه شد كه به سرزمين ما آمدى، حالْ آن كه به ياد دارم تو ما را بد
مى‏گفتى و دشمنان ما را عليه ما تحريك مى‏كردى؟ اين سخنت يادت
مى‏آيد:

سال‏ها گذشته است؛ امّا سخن من فرو كش نمى‏كندسال‏ها گذشته است؛ امّا سخن من فرو كش نمى‏كند
و شب، غم‏ها را مى‏آورَد و مى‏بَرد .
و شب، غم‏ها را مى‏آورَد و مى‏بَرد .اى مَذحِجيان! وقت درنگ نيست. همّت كنيداى مَذحِجيان! وقت درنگ نيست. همّت كنيد
كه دشمن، آل احمد را قصد كرده است.
كه دشمن، آل احمد را قصد كرده است.اين، على است، چون ماهاين، على است، چون ماه
كه در وسط ستارگان، خوش‏بختى اطرافش را گرفته است.
كه در وسط ستارگان، خوش‏بختى اطرافش را گرفته است.بهترينِ مردم و پسر عموى محمّد صلي الله عليه و آله بهترينِ مردم و پسر عموى محمّد صلي الله عليه و آله
اگر به نورْ هدايت مى‏شويد، از او هدايت بجوييد.
اگر به نورْ هدايت مى‏شويد، از او هدايت بجوييد.از زمانى كه در جنگ حاضر شد، همواره پيروز بوداز زمانى كه در جنگ حاضر شد، همواره پيروز بود
و پيروزى از فراز پرچمش رخت برنمى‏بندد.
و پيروزى از فراز پرچمش رخت برنمى‏بندد.

گفت: اى امير المؤمنين! چنان بود و من اميدوارم كه پس از او
(على عليه السلام ) تو براى ما جانشين او باشى.

يكى از اهل مجلس گفت: چه‏طور چنين باشد، در حالى كه او (امّ
سنان) مى‏گفت:

هرگز نميرى ـ اى ابوالحسين ـ كه هموارههرگز نميرى ـ اى ابوالحسين ـ كه همواره
هادى و هدايت شده به حق، شناخته مى‏شوى.
هادى و هدايت شده به حق، شناخته مى‏شوى.برو. درود خدايت بر تو باد، تا هنگامى كهبرو. درود خدايت بر تو باد، تا هنگامى كه
بر بالاى شاخه‏ها كبوترى مى‏خواند.
بر بالاى شاخه‏ها كبوترى مى‏خواند.تو پس از محمّد صلي الله عليه و آله ، جانشين در بين ما بودىتو پس از محمّد صلي الله عليه و آله ، جانشين در بين ما بودى
همان گونه كه او به ما درباره تو سفارش كرد، تو وفادار بودى.
همان گونه كه او به ما درباره تو سفارش كرد، تو وفادار بودى.امروزه، به هيچ كس پس از او براى جانشينى اميد نمى‏رودامروزه، به هيچ كس پس از او براى جانشينى اميد نمى‏رود
هيهات كه پس از او كسى را آرزو كنيم!
هيهات كه پس از او كسى را آرزو كنيم!

/ 458