دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ايرادى2به2خاطر2اين2اعتقاد2نيست.2چهار2تن2از2ياران2پيامبر
خدا،2يعنى2جابر2و2ابوذر2و2مقداد2و2سلمان،2پيش2از2تو2بر2اين2باور
بودند.

آن2مرد،2از2حرف2احمد،2مى‏خواست2پرواز2كند!212

92/29

اَعمَش222

3962 .مناقب2على2بن2أبى2طالب22

3 .2اعمش2سليمان2بن2مهران2(412ـ2148
ق)،2استاد2قاريان2و2محدّثان،2ابو2محمّد2اسدى2كاهلى،2رئيس2قبيله2اسد،2كوفى2و2حافظ2قرآن
بود.2اصل2وى2از2منطقه2رى2است.2گفته2شده2كه2در2يكى2از2روستاهاى2طبرستان2در2سال2612ق،
به2دنيا2آمده2و2هنگامى2كه2كودك2بوده،2به2كوفه2برده2شده2است،2و2گفته2شده:2هنوز2به2دنيا2نيامده
بود2كه2به2كوفه2برده2شد.2على2بن2مدائنى2گفته2كه2وى2هزار2و2سيصد2حديث2نقل2كرده2است.
نسايى2و2عجلى2گفته‏اند:2ثقه2و2ثابت2است.2يحيى2قطّان2گفته:2او2علاّمه2اسلام2است.2سفيان2بن
عُيَينه2گفته:2او2قارى‏ترينِ2مردم2نسبت2به2قرآن،2حافظ‏ترين2آنان2نسبت2به2حديث2بود2و2در
احكام،2از2همه2داناتر2بود.2وى2در2ربيع2اوّل21482ق،2در2كوفه2در2سال2شهادت2امام2صادق22عليه2السلام
درگذشت2(ر.2ك:2سير2أعلام2النبلاء:26/226/110).22ـ2به2نقل2از2اعمش2ـ:
منصور،2كسى2را2به2دنبالم2فرستاد.2به2پيام‏آورنده2گفتم:2امير2مؤمنان،2مرا
براى2چه2مى‏خواهد؟

گفت:2نمى‏دانم.

گفتم:2به2وى2خبر2بده2كه2مى‏آيم.2با2خود2انديشيدم2كه2در2اين2وقت،
براى2كار2خيرى2مرا2نخواسته2است.2ممكن2است2درباره2فضايل2على2بن
ابى2طالب2عليه2السلام22از2من2بپرسد.2اگر2از2فضايل2او2خبر2دهم،2مرا2خواهد2كشت.
غسل2كردم،2كفنم2را2پوشيدم،2حنوط2كردم،2وصيّتم2را2نوشتم2و2آن‏گاه
نزدش2رفتم.

در2نزد2او2عمرو2بن2عُبَيد2را2يافتم.2خداوند2را2به2اين2خاطر،2سپاس
گفتم2و2انديشيدم2كه2نزد2وى،2ياورى2راستگو2از2يارى‏رسانان2يافتم.
منصور2به2من2گفت:2اى2سليمان!2پيش2آى.2پيش2رفتم.2وقتى2نزديكش
رسيدم،2رو2به2عمرو2بن2عبيد2كردم2


1 -  كشف الغمّة:
1/160 .

2 - 

3 - 

3 . اعمش سليمان بن مهران (41 ـ 148
ق)، استاد قاريان و محدّثان، ابو محمّد اسدى كاهلى، رئيس قبيله اسد، كوفى و حافظ قرآن
بود. اصل وى از منطقه رى است. گفته شده كه در يكى از روستاهاى طبرستان در سال 61 ق،
به دنيا آمده و هنگامى كه كودك بوده، به كوفه برده شده است، و گفته شده: هنوز به دنيا نيامده
بود كه به كوفه برده شد. على بن مدائنى گفته كه وى هزار و سيصد حديث نقل كرده است.
نسايى و عجلى گفته‏اند: ثقه و ثابت است. يحيى قطّان گفته: او علاّمه اسلام است. سفيان بن
عُيَينه گفته: او قارى‏ترينِ مردم نسبت به قرآن، حافظ‏ترين آنان نسبت به حديث بود و در
احكام، از همه داناتر بود. وى در ربيع اوّل 148 ق، در كوفه در سال شهادت امام صادق عليه السلام
درگذشت (ر. ك: سير أعلام النبلاء: 6/226/110).

/ 458