دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دانش نامه امیر المؤمنین علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ - جلد 8

مؤلفان: محمد محمدی ری شهری، محمدکاظم طباطبایی، محمود طباطبائی نژاد؛ مترجمان: عبدالهادی مسعودی، مهدی مهریزی، ابوالقاسم حسینی، جواد محدثی، محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و2نيز2دعاى2آن2حضرت،2هنگامى2كه2انس2بن2مالك،2پرنده‏اى
كباب2شده2به2حضورش2گذاشته2بود2كه:2«پروردگارا!2محبوب‏ترينِ
خَلقت2را2بر2من2وارد2كن2تا2از2گوشت2اين2پرنده،2همراه2من2بخورد»2و
على2عليه2السلام22وارد2شد،2تا2پايان2حديث.2اين2و2غير2اين،2از2فضايل2او2و
ويژگى‏هايى2كه2در2او2جمع2بود2و2در2ديگران2پراكنده2بود.2212

92/221

معاوية2بن2يزيد2بن2معاويه222

3985 .حياة2الحيوان2الكبرى22

2 .2معاوية2بن2يزيد2بن2معاوية2بن2ابى2سفيان،
ابو2ليلى،2خليفه.2طبق2وصيت2پدرش2با2وى2بيعت2شد.2او2به2گفته2ذهبى2جوانى2متديّن2و2بهتر2از
پدرش2بود2كه2چهل2روز2حكومت2را2به2دست2گرفت.2گفته2شده2كه2سه2ماه2و2همچنين2گفته
شده2كه2تنها2بيست2روز،2حكومت2را2در2دست2داشت2و2در2بيست2و2سه2سالگى2درگذشت؛2نيز
گفته2شده2كه2در2بيست2و2يك2سالگى2و2بعضى2گفته‏اند2كه2هفده2سال2داشت2و2به2هيچ2كس2براى
خلافت،2وصيّت2نكرد2(ر.2ك:2سير2أعلام2النبلاء:242/21392/246).2ـ2پس2از2يادكردِ
جريان2خلافت2يزيد2بن2معاوية2بن2ابى2سفيان2ـ:2پس2از2او2پسرش
معاويه2به2قدرت2رسيد.2او2بهتر2از2پدرش2بود2و2داراى2خِرد2و2دين2بود.
در2روز2مرگ2پدرش2با2وى2بيعت2شد2و2چهل2روز2خليفه2شد2و2گفته2شده
كه2پنج2ماه2و2چند2روز2خليفه2بود2و2خودش2را2از2خلافت،2خلع2كرد.2

تعداد2زيادى2يادآور2شده‏اند2كه2معاوية2بن2يزيد،2هنگامى2كه2خودش
را2خلع2كرد،2بر2منبر2رفت2و2مدّتى2طولانى2ساكت2روى2منبر2نشست2و
آن‏گاه2به2حمد2و2ثناى2الهى2پرداخت2و2در2حمد2و2ثنا،2سنگِ2تمام2گذاشت
و2آن‏گاه2به2بهترين2وجه،2از2پيامبر2صلي2الله2عليه2و2آله2ياد2كرد2و2گفت:2اى2مردم!2من
علاقه‏اى2به2رياست2بر2شما2ندارم،2به2خاطر2بيزارى2فراوانى2كه2از2شما
دارم،2و2مى‏دانم2شما2هم2از2ما2بيزاريد؛2چون2ما2گرفتار2شما2شديم2و2شما
هم2گرفتار2ما2شده‏ايد.

پدر2بزرگ2من،2معاويه،2در2حكومت،2با2كسى2كه2از2او2و2ديگران2به
خاطر2خويشى2


1 - مروج الذهب:
2/437 .

2 - 

3 - 

2 . معاوية بن يزيد بن معاوية بن ابى سفيان،
ابو ليلى، خليفه. طبق وصيت پدرش با وى بيعت شد. او به گفته ذهبى جوانى متديّن و بهتر از
پدرش بود كه چهل روز حكومت را به دست گرفت. گفته شده كه سه ماه و همچنين گفته
شده كه تنها بيست روز، حكومت را در دست داشت و در بيست و سه سالگى درگذشت؛ نيز
گفته شده كه در بيست و يك سالگى و بعضى گفته‏اند كه هفده سال داشت و به هيچ كس براى
خلافت، وصيّت نكرد (ر. ك: سير أعلام النبلاء: 4 / 139 / 46).

/ 458