بى رحمى و قساوت يهود - دنیا بازیچه یهود نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

دنیا بازیچه یهود - نسخه متنی

سید محمد حسینی شیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بى رحمى و قساوت يهود

آن
قوم صدا زدند و كرناها را نواختند و چون مردم آواز
كرنا را شنيدند و به آواز بلند فرياد زدند حصارهاى
شهر فرو ريخته و هركس توان داشت به شهر اريحا در
آمد، مرد و زن، پير و جوان حتّى حيوانات همه را
از دم شمشير گذراندند و شهر را به آتش كشيده و طلا
و نقره و همه اسباب و اثاثيه و ظروف قيمتى را به
خزانه خانه خدا بردند (38) .

چون
به نزديكترين شهر رسيدى، اوّل نداى صلح و صفا ده
و اگر از طرف مردم جواب مثبت شنيدى و دروازه ها
را به روى تو و ياران تو گشودند و ماليات و جزيه
پرداختند با آنها صلح و صفا برقرار كن ولى اگر با
تو صلح و صفا برقرار نكرده و از دستورات تو سرپيچى
كردند آن شهر را به فرمان خدايت
(يهوه) محاصره كرده، زنان و مردان، اطفال را بكش
و دارائى آنها را به تاراج ببر، يهوه خدايت اجازه
مى دهد كه به تمام شهرهائى كه از تو دورند و از
اين امتها نباشند چنين رفتار نمائى. و باز به دستور
يهوه خدايت هرآنچه را كه به مالكيّت تو در آمده
و از آن تو است و تا مى توانى هيچ ذى نفس را زنده
مگذار، بلكه ايشان را يعنى حتيان، اموريان، كنعانيان،
فرزيان، حويان، و يئوسيان را چنانكه يهوه خدايت
ترا امر فرموده است هلاك ساز (39) . چنان استوار و محكم
باش كه مردم هر شهرى با تو جنگ كنند. كارى كن كه
شهر و مردمش منهدم شود (40) .

و
خداوند ايشان را پيش اسرائيل منهزم ساخت و ايشان
را در جبعون بسيار كشت و عده اى را دنبال نمود
كه فرار كردند و تا عزيقه و مقيده برفت و آنها را
كشت.

آن
روز يوشع مقيده را محاصره نمود و بنا به فرمان خدايش
وارد بر آن شد و همه مردم شهر و بناها را منهدم ساخت
و كسى را از آنها باقى نگذاشت، بطورى كه با اريحا
رفتار نمود مقيده نيز چنين كرد، يوشع و تمامى اسرائيل
از مقيده به لبنه رفتند و با مردم لبنه جنگ كردند
و خداوند آن را نيز با ملكش بدست اسرائيل تسليم
نمود، پس آن و همه كسانى را كه در آن بودند قتل عام
نمود و كسى را باقى نگذاشت و بطورى كه با ملك اريحا
رفتار نموده با ملك لبنه نيز رفتار كرد و يوشع با
تمامى اسرائيل از لبنه به لاخيش گذشت و در مقابلش
اردو زد و با اهالى آن جنگ كرد و خداوند لاخيش را
بدست اسرائيل تسليم نمود كه آن را در روز دوّم تسخير
نمود و آن همه كسانى كه در آن بودند، به دم شمشير
كشت، چنان كه به لبنه كرده بود آنگاه هورام ملك
جاذر براى اعانت لاخيش آمد و يوشع، او و قومش را
شكست داد، به حدّى كه كسى را براى او باقى نگذاشت
و يوشع با تمامى اسرائيل از لاخيش به عجلون گذشتند
و در مقابلش اردو زدند با آن جنگ كردند و در همان
روز آن را گرفته و همه را از دم شمشير گذراندند
و همه كسانى را كه در آن بودند در آن روز هلاك كردند،
چنان كه به لاخيش كرده بود و يوشع با تمامى اسرائيل
از عجلون به حبرون برآمده با آن جنگ كردند و آن
را با ملكش و همه شهرهايش و همه كسانى كه در آن بودند
بدم شمشير زدند و موافق هر آنچه به عجلون كرده بود
كسى را باقى نگذاشت، بلكه آن را با همه كسانى كه
در آن بودند هلاك ساخت و يوشع با تمامى اسرائيل
به دبير برگشت و با آن جنگ كرد و آنرا با ملكش و
همه شهرهايش گرفت و ايشان را به دم شمشير زدند و
همه كسانى را كه در آن بودند هلاك ساختند و او كسى
را باقى نگذاشت و بطورى كه به حبرون رفتار نموده
بود به دبير و ملكش نيز رفتار كرد چنانچه به لبنه
و ملكش نيز رفتار نموده بود پس يوشع تمامى آن زمين،
يعنى كوهستان و جنوب و هامون واديهاى و جميع ملوك
آنها را زده كسى را باقى نگذاشت و هر ذى نفسى را
هلاك كرده چنانچه يهوه خداى اسرائيل امر فرموده
بود (41) .

پاورقي

1
ـ سوره بقره، آيه79.

2
ـ سفر پيدايش، اصحاح اوّل آيه36.

3
ـ سفر دانيال، اصحاح هفتم.

4
ـ سفر خروج، اصحاح بيست و چهارم.

5
ـ سفر پيدايش، اصحاح سوم.

6
ـ سفر خروج، اصحاح19 و مزمور132 آيه13.

7
ـ سفر خروج، اصحاح دوازدهم، آيه12.

8
ـ سفر پيدايش، اصحاح سوم.

9
ـ سموئيل اول، اصحاح دوم، آيه30.

10
ـ سموئيل اول، اصحاح15 آيه10.

11
ـ سفر پيدايش، باب ششم.

12
ـ سفر پيدايش، باب34.

13
ـ سفر پيدايش، اصحاح هيجدهم، آيه اوّل و اصحاح19
ايه اول.

14
ـ سفر پيدايش، اصحاح سوم، آيه30.

15
ـ سفر پيدايش، باب11 آيه11.

16
ـ سفر پيدايش، اصحاح ششم، آيه6.

17
ـ سموئيل دوم، اصحاح11 آيات متفرقه.

18
ـ سفر پيدايش، اصحاح
29.

19
ـ سموئيل دوم، اصحاح11.

20
ـ سفر پيدايش، اصحاح29.

21
ـ اوّل پادشاهان، اصحاح11.

22
ـ اوّل پادشاهان، اصحاح11 آيه1.

23
ـ اوّل پادشاهان، باب11.

24
ـ سفر خروج، اصحاح چهارم، آيات متفرقه.

25
ـ اعداد اصحاح31 ، آيات متفرقه.

26
ـ سفر خروج اصحاح32 ، آيه31.

27
ـ سفر اشيا، باب،20 آيه 2،
(اشيا نام يكى از پيامبران بنى اسرائيل است)..

28
ـ سفر ارميا، باب27 ، آيه1.

29
ـ سفر حزقيال، اصحاح
4 و 5 ، آيات12 و1.

30
ـ سفر يوشع، اصحاح اول.

31
ـ سفر خروج، باب32.

32
ـ سفر داوران، باب11 ، آيه1.

33
ـ سفر پيدايش، اصحاح9.

34
ـ اوّل پادشاهان، اصحاح13 آيه11.

35
ـ سفر پيدايش، اصحاح32.

36
ـ سفر پيدايش، آيه9.

37
ـ سفر تثنيه، باب اوّل، آيه6.

38
ـ صحيفه يوشع، باب ششم، آيه20.

39
ـ سفر تثنيه، اصحاح بيستم، آيه1
0.

40
ـ همان مدرك، آيه20.

41
ـ صحيفه يوشع،
باب دهم، آيه10.
/ 39