ويژگـى هـاى امـام از زبـان مقـام معظم رهـبرى - امام خمینی آیه جمال و جلال نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

امام خمینی آیه جمال و جلال - نسخه متنی

سید عباس رضوی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويژگـى هـاى امـام از زبـان مقـام معظم رهـبرى

مقـام معظم رهبـرى در مـواضع متعدد به ويژگـى هاى امام اشاره فرموده است.

بخشـى از ايـن ويژگـى هـا عبارت است از:

1 ـ شخصيت اساطير گونه :

امام خمينى شخصيتى آن چنان بزرگ بـود كه در مـيـان بـزرگان و رهـبـران جـهـان و تـاريخ بـه جز انـبـيـا و اولـياى معـصـومـيـن(عليهم السلام) بـه دشـوارى مى تـوان كسى را با ايـن ابعاد و خـصـوصـيات تصـور كرد. الحـق شخصيت آن عزيز يگـانه, شخصـيتى دسـت نـيـافـتنـى و جـايگــاه والاى انسانـى او جـايگـاهـى دور از تصـور و اسـاطيـر گـونه بود. (1)

2 ـ عبادت و تهجد :

او بـا مناجات و تهجد و تضـرع مخلصانه در سلك ((عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا)) درآمد.(2)

3 ـ عمل به قرآن در زندگى

او با عمرى كه روزها و ساعت ها و لحظه هايش به مراقبه سپرى شد, صدها آيه قرآن را, كه در تـوصيف مخلصين, متقـين و صالحيـن است, مجسـم و عـينـى ساخت. او قرآن را نه فقط در محيط زندگى جامعه ويا تشكيل جامعه ى اسلامى, بلكه در نفـس خود و در زندگى خـود تحقق بخشيد. (3)

4 ـ شجاعت اخلاقى و روحى

آن قدرت و صلابت معـنـوى و شجاعت روحـى و اخلاقى كه در يك لحظه يك موضعى را بـه خاطر اسلام و مـسـلمـيـن اتخاذ مى كند كه دنيا در مـقابل اين مـوضع گيرى متحير مـى ماند. كـم تر از بزرگان عالـم ايـن قـدر توانسته است آن را در اعمـال و رفتـار خـود نشـان دهــــد.(4)

5 ـ مصلح و احياگر بزرگ

او آن روح الله بـود كه با عصا و يد بيضاى مـوسـوى و بيان فرمان مصطفـوى به نجـات مظلـومان كمـر بست. نخست فـرعون هـاى زمـان را لرزاند و دل مستضعفـان را به نـور اميـد روشـن ساخت.(5)

6 ـ احياگر اسلام ناب محمدى(ص)

امـام بـراى حـيـات دوبـاره ى اسلام درسـت هـمـان راهـى را پـيـمـود كـه رسـول الله (ص) پيمـود(6). او به اسلام عزت بخشيد و پرچـم قرآن را در جهان به اهتزاز درآورد(7).

7 ـ روشنى بخش و احياگر

او مانند خورشيدى بود كه با درخشش خود اشيا را آشكار مى كند و مانندروحى بـود كه بـا دمـيـدن بـهnbsp; & كالـبـدى اجزاى آن را زنـده مـى سـازد, او مـا را زنـده كـرد و به حركت درآورد(8).

8 ـ قلب ملهم به الهامات

امام عزيزمان حقيقتـا قلب او در مـواردى ملهم از الهامات غيبـى بود و كلمات او گـويى در مـواردى كلمات متكـى به وحـى است(9).

9 ـ شخصيت دست نيافتنى

نه ايـن جانب... و نـه هيچ فرد ديگرى در جمهورى اسلامى قادر نيست كه بـه قله ى آن شخصيت ممتـاز و استثنـايـى دست يـابـد.

10 ـ آيه ى رحمت

هيچ روزى ماننـد دوازدهـم بهمـن نبـود كه در آن مـردى از دودمان پيامبران و بر شيـوه ى آنان با دسـتى پر معـجزه... چـون آيـه ى رحـمـت فرود آمـد و آنان را بر بال فرشتگان حق نشانيـد و تا عرش عزت و عظمت پر كشيد(10).

خـدمـات امـام از ديـدگـاه مقـام معظم رهبرى

در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامـى امام منشاء خـدمات بسيار بـود.

بخشـى از آن خـدمـات عبـارت است از:

1 - احياى اسلام

2 - بـازگـردانـدن روح عزت به مسلمـانــان

3 - دادن احسـاس درك امت اسلامـى به مسلمـانـان

4 - برانـداختـن يكـى از مرتجع ترين و پليـدتريـن رژيـم هاى جهان

5 - ايجاد حكومتى بر مبناى اسلام

6 - ايجاد نهضت اسلامى در جهان

7 - پـديـد آوردن نگـرش جـديــد در فقه شيعه

8 - ابطـال باورهاى غلط دربـاره ى اخلاق فـردى حكام و لزوم وجـود اخلاق فردى خاص در اين گروه

9 - احيـاى روحيه ى خـودبـاورى در ملت ايـران

10 - اثبـات ممكـن بـودن نه شـرقـى و نه غربى در عمل با تـوجـه بـه ويـژگى هايى كه بـراى خـط روشـن خمـيـنى كبـير برشمرديـم,عصر ما, عصر خمينى است بـى هيچ ترديدى عصر حاضر را بايد عصر خمينـى ناميـد. مـقام معـظم رهبرى درباره ى زنـده بـودن راه و هدف امام راحل(ره) مـى فرمايد:

ما صـريحا بـه هـمـه ى مـلـت هـاى جـهـان اعـلام مـى كنيـم كه تـفـكـر خاتمه يافتـن دوران امـام خمينـى(ره) كه دشمـن با صـد زبـان سعى در القاى آن دارد, خـدعه و نيـرنگـى اسـتـكبـارى بـيـش نيست و علـى رغـم آمريكا و همكارانـش امام خمـينـى(ره) در مـيـان مـلـت خـود و جامـعـه ى خـود حـاضـر اسـت و دوران امـام خمـيـنى(ره) ادامـه دارد و ادامـه خواهد داشت. راه او, راه ما, هـدف او, هدف مـا و رهـنـمـود اومـشـعـل فروزنده ماست. (11)

1- روزنـامه ىجمهورى اسلامـى, 68/3/2.

2- روزنامه ىاطلاعات, 68/4/24.

3- همان.

4- روزنـامه ىجمهورى اسلامـى, 68/4/31.

5- روزنامه ىاطلاعات, 68/4/24.

6- كيهان, 69/3/12.

7- جمههورى اسلامى, 72/3/28.

8- جلوه هاى نور,ص 24.

9- جلوه هاى نور, ص 24.

10- جلوه هاى نور, ص 27.

11- پيام رهبـر معظم انقلاب به مناسبت اوليـن سالگـرد رحلت امام خمينى(ره), 69/3/10.

/ 49