وقتست كز وراى سراپرده ى عدم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقتست كز وراى سراپرده ى عدم
 • وقتست كز وراى سراپرده ى عدم
  دريا فكنده ذيل بغلتاق فستقى
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  از كلك نقشبند قضا در تحيرم
  آار صنع بين كه بتاير ناميه
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  صحن چمن ز زمزمه ى بلبل سحر
  از آب چشمه تيره شود چشمه ى حيات
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  جعد بنفشه بين ز نسيم سحرگهى
  گر در چمن بخنده درآيد گل در روى
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  نرگس چو شوخ ديدگى از سر نمينهد
  بيچاره لاله هست دلش در ميان خون
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  بر سرو سوسن از چه زبان مي كند دراز
  خواجو چو سرو تا نكنى پيشه راستى
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  و اطراف بوستان شده از سبزه و بهار
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران

  بر ياد بزم آصف جمشيد مرتبتبر ياد بزم آصف جمشيد مرتبت

 • سلطان گل بساحت بستان زند علم
  هر دم عروس غنچه برون آيد از حرم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  كز سبزه بر صحيفه ى بستان زند رقم
  هر دم لطيفه ئى بوجود آيد از عدم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  گردد پر از ترنم زير و نواى بم
  وز صحن باغ رشگ برد گلشن ارم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  همچون شكنج طره خوبان گرفته خم
  باور مكن كه او بدوروئيست متهم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  نازك دلست غنچه از آن مي شود دژم
  گوئى ز دست باد صبا مي برد ستم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  آزاده راز طعن زبان آوران چه غم
  نتوان نهاد در ره آزادگى قدم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران
  عيسى دمست نكهت انفاس صبحدم
  همچون بساط مجلس فرمانده عجم
  بخرام سوى باغ كه چون لعل دلبران

  بر کف نهاده لاله ى دلخسته جام جمبر کف نهاده لاله ى دلخسته جام جم

/ 933