من آن مرغ همايونم كه باز چتر سلطانم - غزلیات نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

غزلیات - نسخه متنی

کمال الدین ابو العطا محمود بن علی خواجوی کرمانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من آن مرغ همايونم كه باز چتر سلطانم
 • من آن مرغ همايونم كه باز چتر سلطانم
  چو جام بيخودى نوشم جهانرا جرعه دان سازم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  چراغ روز بنشيند شب ار چون شمع برخيزم
  ز معنى نيستم خالى بهر صورت كه مي بينم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  اگر پنهان بود پيدا من آن پيداى پنهانم
  هماى گلشن قدسم نه صيد دانه و دامم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  چه در گلخن فرود آيم كه در گلشن بود جايم
  من آن هشيار سرمستم كه نبود بى قدح دستم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  سراندازى سرافرازم تهى دستى جهان بازم
  سپهر مهر را ماهم جهان عشق را شاهم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  اگر ديو سليمانم ز خاتم نيستم خالى
  چو خضرم زنده دل زيرا كه عشقست آب حيوانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  بهر دردى كه درمانم همان دردم دوا باشد
  منم هم چشم و هم طوفان كه طوفانست در چشمم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  كه مي گويد كه از جمعى پريشان مي شود خواجو
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر • من آن نوباوه ى قدسم كه نزل باغ رضوانم
  چو در ميدان عشق آيم فرس برآسمان رانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  ز مهرم آستين پوشد مه ار دامن برافشانم
  بصورت نيستم مايل بهر معنى كه مي دانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  وگر نادان بود دانا من آن داناى نادانم
  تذرو باغ فردوسم نه مرغ اين گلستانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  درين بوم از چه رو پايم كه باز دست سلطانم
  نگويم نيستم هستم بلى هم اين و هم آنم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  سبكسارى گران سيرم سبك روحى گرانجانم
  بتانرا آستين بوسم مغانرا آفرين خوانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  ولى مهر پرى رويان بود مهر سليمانم
  چو نوحم نوحه گر زانرو كه در چشمست طوفانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  كه هم درمان من دردست و هم دردست درمانم
  منم هم جان و هم جانان كه جانانست در جانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر
  كه هم ايمان من كفرست و هم كفرست ايمانم
  مرا جمعيت آن وقتست كز جمعى پريشانم
  برو از كفر و دين بگذر مرا از كفر دين مشمر/ 933