ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1881

از خداى «1» و خداى عزّ و جلّ بى‏نياز است و ستوده‏

7- دعوى كردند آن كسها كه كافر شد كه برنينگيزند ايشان را. بگو:

آرى و بخداى من كه برانگيزندتان پس آگاه كنندتان بدانچه كرديد، و آن بر خداى عزّ و جلّ آسانست.

8- بگرويد بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و بنور- يعنى قرآن- آنك فرو فرستاديم، «2» و خداى عزّ و جلّ بدانچه همى كنيد آگاهست.

9- آن روز كه جمع كند شما را روز جمع كردن را، آنست روز فريفتن يك ديگر و پشيمانى خوردن، و آنك «3» بگرود بخداى عزّ و جلّ و كند كارهاى نيك كفّارت كند «4» ازو گناهان او، و اندر آرد او را ببهشتى كه مى‏رود از زير آن جويها هميشه اندر آنجا جاودان، آنست رستگارى بزرگ.

10- و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند بآيتهاى ما «5» ايشانند خداوندان آتش دوزخ جاودانه اندر آنجا و بدست آن جايگاه «6»

11- نه رسيد هيچ رسيدنى «7» مگر بفرمان خداى عزّ و جلّ، و آنك بگرود بخداى راه دهد «8» دل او را، و خداى عزّ و جلّ بهمه چيز داناست‏

12- و فرمان بريد خداى را و فرمان بريد پيغامبر را، اگر برگرديد كه بر پيغامبر است رسانيدن هويدا «9»

13- خداى عزّ و جلّ نيست خداى مگر او و بر خداى عزّ و جلّ توكّل‏

_______________

(1) نگرويدند، و برگشتند، و بى‏نياز بود خداى. (صو) [و ترجمه متن اشتباه است.]

(2) و روشنايى كه فرو فرستاديم. (صو)

(3) آن روز گرد كرد شما را مر روز جمع آوردن را آن روز زيان فرو شدن (؟) و هر كه. (صو) [و رجوع شود به تفسير همين آيه.]

(4) بپوشاند. (صو)

(5) آيتهاى ما را. (صو)

(6) باز گشتن. (صو)

(7) نرسد هيچ كار انده‏گين. (صو)

(8) نمايد. (صو)

(9) پيغامبر را پيغام رسانيدنست پيدا. (صو)

/ 364