ترجمه تفسیر طبری جلد 7

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1885

سورة الطلاق مدنية، و هى اثنتا عشر آية

[ترجمه‏]

بنام خداى بخشاينده مهربان «1»

1- اى پيغامبر «2» چون طلاق كنيد زنان را طلاق دهيد ايشان را مر عدّت ايشان را، و بشماريد عدّت ايشان، و بترسيد از خداى خداوند شما، و مه بيرون گذاريد ايشان را از خانهاى ايشان، و نه بيرون شوند مگر كه آرند زشتى هويدا، «3» و آنست حدّهاى خداى عزّ و جلّ، و هر كى اندر گذرد از حدّهاى خداى عزّ و جلّ بدرستى كه ستم كرد «4» مر تن خود را نه‏دانى مگر خداى عزّ و جلّ نو كند از پس آن كارى‏

2- و چون برسند بمدّت ايشان «5» بداريد ايشان را بنيكواى يا جدا شويد از ايشان بنيكوى، و گواه كنيد خداوندان عدالت از شما، و بيستيد گواهان خداى را، آنتان پند داده شد بدان آنك هست و مى‏گرود بخداى عزّ و جلّ و روز آن جهان، و هر كى بترسد از خداى كند او را بيرون شدن جاى.

3- و روزى كند او را از آنجا كه نه‏مى‏پندارد، «6» و آنك توكّل‏

_______________

(1) بنام آن خدايى كه معصيت بيند و پرده بپوشد. مهربانى كه توبه و عذر پذيرد، بخشاينده كه چون توبه پذيرفت معصيت طاعت كرد. (صو)

(2) يا پيغامبر بزرگ گردانيده. (صو)

(3) ناخوبى پيدا. (صو)

(4) ستم كرده باشد. (صو)

(5) برسند بزمانه خويش يعنى بمدتهاى خويش. (صو)

(6) دو راست گوى سخن روا از شما، و بپاى داريد گواه را يعنى بگزاريد مر خداى را، اينتانست همى پند دهد بوى آن كسى را كه بگرود بخداى و روز بازپسين، و هر كه بترسد از خداى بكند و را از غم و هم بيرون آمدن. و روزى دهند ورا از آنجا كه گمان نبرد. (صو)

/ 364