ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1890

روياروى. و چهارگونه آنست كه آن بلفظ زبان روياروى روا نباشد.

امّا طلاق عدّت آنست كه گفته آمده است از پيش.

و طلاق سنّت آنست كه چون سر بشورد «1» و پاك گردد او را يك طلاق دهد اندر سه پاكى، بى‏آن كه با او گرد آيد، زن ازو جدا باشد.

و اگر مرد بميان اين پاكيها پيش از آن كه سه پاكى بگذرد اين زن را باز زنى خواهد، روا باشد اگر زن «2» خواهد، و اگر نخواهد روا نباشد.

و حكم آن بر زن باشد نه بر مرد.

امّا طلاق آن زن كه شوهر با او گرد نيامده باشد و شوهر او را سه طلاق بدهد، حالى طلاق بر اوفتد و زن ازو «3» جدا شود، خود بپاكى ننگرند و حال عدّت ازو زايل است از بهر آن كه خود با او گرد نيامده است و شايد كه هم اندروز شوهر «4» كند.

امّا طلاق زن بارور سبيل او هم چنان باشد كه هر وقتى كه خواهد او را طلاق دهد و عدّت آن وقت كه «5» بار دارد، از عدّت آن وقت بيرون آيد كه بار بنهد و نشايد بدو باز رجعت كردن و شوهرى ديگر نتواند كردن.

امّا آن طلاق كه طلاق پير زن باشد و حايض شود جدا شدن ازو سه ماهست و چون سه ماه تمام شود عدّت بسر آيد.

امّا طلاق غايب از شهر بتاريخ آن روز كه درست شود طلاق عدّت نبايد بيشر، چون سه ماه بر آيد عدّت او تمام شود.

امّا طلاق دختر خرد نارسيده كه مرد با او گرد نيامده باشد او را

_______________

(1) بشويد. (صو)

(2) زن نيز. (صو)

(3) برو افتد و آن زن از وى. (صو)

(4) كه اندر روز شوى. (صو)

(5) و عدت آنكه. (صو)

/ 364