ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1909

15- اوست آنك كرد شما را زمين سست شده «1» برويد اندر گوشهاى آن «2» و بخوريد از روزى او، و سوى اوست انگيختن‏

16- آيا ايمن شديد از آنك اندر آسمان بدان كه بگيرد شما را زمين وانگاه آن مى‏برگردد؟ «3»

17- آيا ايمن شديد از آنك اندر آسمان كه بفرستد بر شما سنگى؟

و بدانيد كه چگونه بود بيم كننده «4».

18- و بدرستى كه بدروغ داشتند آن كسها كه از پيش ايشان «5» كه چگونه بود عذاب من؟.

19- يا نه نگرند سوى مرغ بالاى ايشان صف زدگان بالها مى- كنند و مى‏بيشى گيرند يك با ديگر كى نگاه دارد «6» ايشان را مگر خداى عزّ و جلّ، او بهمه چيزى بيناست‏

20- يا كيست آنك او سپاه است شما را نصرت كند شما را از فرود خداى؟ «7» كه كافران نيستند مگر اندر فريفتنى «8»

21- يا كيست آنك مى‏روزى دهد شما را اگر باز گيرد روزى او؟

نه كه لجاج كردند اندر [گردن بردگى‏] و نفرت كردى «9»

_______________

(1) فرمان بردار. صو ذلول. [رجوع شود به آيه 71 سورة البقرة، صفحه 78 جلد اول.]

(2) كناره‏هاى وى. (صو)

(3) يا ايمن گشتيد از انك اندر آسمانست كه فرو برد شما را بزمين چون وى همى گردد؟ (صو)

(4) سنگ ريزه؟ زود بدانيد چگونه بود بيم كننده. (صو)

(5) بودند. (صو)

(6) مرغان زبر ايشان صفها گرفته و پر باز فراز مى‏كنند نگاه همى ندارد. (صو) [در متن «يقبضن» بيشى گيرند، ترجمه شده و ظاهرا نادرست است.]

(7) يا كيست آنك وى سپاه است مر شما را يارى دهد مر شما را بيرون خداى. (صو)

(8) فريفتگى (صو)

(9) نه كه بستيزند اندر گردن بردگى و رميدگى. (صو) [در متن «عتو» ترجمه نشده‏]

/ 364