ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1917

36- چيست شما را چگونه حكم همى كنيد؟

37- يا شما راست كتابى اندران كه درس مى‏كرديد؟ «1»

38- كه شما راست اندران آنچه مى‏گزينيد!

39- يا شما راست سوگندانى بر ما رسيده سوى روز رستخيز كه شما راست آنچه مى حكم كنيد؟ «2»

40- بپرس ايشان را كدام ازيشان‏اند بدان [پايندان‏]؟ «3»

41- يا ايشانراست انبازان؟ گو بيارند انبازان ايشان را اگر هستند «4» راست گويان.

42- آن روز كه برهنه كنند از ساق «5» و مى‏خوانندشان سوى سجده، نه توانند.

43- فرو خوابانيده چشمهاى ايشان و مى‏رسدشان «6» خوارى، و بدرستى كه بودند و مى‏خواندندشان سوى سجود و ايشان رستگان «7» بودند.

44- بگذار مرا و آن را كه بدروغ داشت بدين حديث، اندك اندك بگيريم ايشان را «8» از آنجا كه نه‏دانند.

45- و مهلت دهم ايشان را، كه كيد «9» من استوار است.

_______________

(1) يا مر شما را نامه است كتابى همى اندر وى بخوانيد؟ (صو) [و ترجمه متن نااستوارست.]

(2) يا مر شما را سوگندهاست بر ما تمام تا روز قيامت كه مر شما را باشد آنچه حكم كنيد؟ (صو)

(3) بپرس ايشان را كيست ازيشان بدين سخن پذرفتار؟

(صو) [در متن «زعيم» ترجمه نشده. از تفسير ابو بكر عتيق اقتباس شد و رجوع شود به آيه 72 سوره يوسف صفحه 752]

(4) انبازان خويش را اگر هستند. (صو)

(5) كه پيدا شود از كار بزرگ. (صو) عن ساق.

(6) بيايد بايشان. (صو)

(7) تندرستان. (صو) سالمون.

(8) دست باز دار مرا و انكسى كه بدروغ دارد اين سخن را، زود اندر كشيم‏شان (صو)

(9) و درنگ دهم ايشان را كه سازش. (صو)

/ 364