ترجمه تفسیر طبری جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ترجمه تفسیر طبری - جلد 7

به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

‌صفحه‌ى 1924

35- نيست او را امروز اين جا [خويشاوندى‏] «1»

36- و نه طعام خوش مگر از طعامى ناخوش «2»

37- نه خورد آن مگر گناه كاران‏

38- و مه سوگند ياد كنم «3» بدانچه مى‏بينيد.

39- و آنچه نه‏مى‏بينيد

40- كه او «4» گفتار پيغامبرى بزرگوار است‏

41- و نيست آن گفتار شاعرى و اندكى‏ايد آنچه مى‏گرويد

42- و نه گفتار كندايست، «5» اندكى‏ايد آنچه پند مى‏پذيريد

43- فرو فرستاده‏ايست از خداوند جهانيان‏

44- اگر بگويد بر ما بعضى «6» گفتارها

45- بگيريمى، ازو بدست راست «7»

46- پس ببريم ازو رگ جان.

47- نيست از شما هيچ كسى ازو بازدارند «8»

48- و كه آن «9» پنديست پرهيزكاران را

49- و مى‏دانيم كه از شما بدروغ دارانند

50- و كه آن پشيمانيست بر كافران‏

51- و كه آن حقّست و درست «10»

52- تسبيح كن بنام خداى تو خداى بزرگ‏وار «11»

_______________

(1) (صو) [رجوع شود به آيه دهم سورة المعارج‏].

(2) و نه‏خوردنى مگر از خون و ريم. (صو)

(3) سوگند ياد كنم. (صو)

(4) كه اين. (صو)

(5) پرى گرفته. (صو)

(6) و اگر بسازد بر ما بهره از. (صو)

(7) بستانيم از وى نيروى هفت اندامش. (صو)

(8) نباشد از شما از يكى از وى بازدارندگان.

(صو)

(9) و اين. (صو)

(10) و آن راستى است بى‏گمان. (صو)

(11) خداوند خويش بزرگ. (صو)

/ 364