کرامت انساني در سيره سياسي امام علي(ع) - کرامت انسانی در سیره‏ سیاسی امام علی(ع) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کرامت انسانی در سیره‏ سیاسی امام علی(ع) - نسخه متنی

علی‏اکبر علیخانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فرهنگ ـ شماره28-27،بهار و تابستان 1377

کرامت انساني در سيره سياسي امام علي(ع)

علي اکبر عليخاني

دانشجوي دوره دکتري علوم سياسي پژوهشگاه علوم انساني

بحث اين مقاله، پيرامون کرامت انسان، ماهيت آن و ابعاد اين کرامت در تعاليم اسلامي است. اين موضوع باتوجه به بنيادها و مباني و اصولي شناخته مي شود که در فرهنگ شيعي امام علي بن ابي طالب(ع) آنها را بيان کرده است؛ و از اين منظر مي توان برابري، حفظ عزت نفس انساني، تکريم و احترام به شخصيت انسان را از جمله موارد تحقق خارجي آن دانست. اما بحث در موانع اين کرامت نيز از لحاظ نظري و عملي موضوع مهمي به حساب مي آيد. موانعي چون فقر و عوامل ديگر که موضوع بعدي مقاله است. چارچوب مقاله، حول و حوش اين دو موضوع در نوسان است و در طي آن، نوعي فضاي انسان شناسي اسلامي از ديدگاه امام علي(ع) تبيين و وارسي مي شود.

مقدمه

«انسان»، به عنوان مهم ترين موضوع خلقت، هميشه جايگاه مهمي در انديشه ها و مکاتب مختلف فلسفي داشته و «انسان شناسي» بخش عمده‌يي از معرفت بشري را در تاريخ علم به خود اختصاص داده است. بديهي است تا ابعاد مختلف وجود انسان تحقيق و بررسي نشود، نمي توان تصوير روشني از نحوه و حدود و ثغور زندگي اجتماعي انسان ارائه داد و نقش و جايگاه او را در جامعه تعيين کرد.

باتوجه به ضرورت تبيين ديدگاه هاي اسلام در اين مورد، در اين مقاله قصد است «کرامت انساني» در سيره ي سياسي حضرت علي(ع)- از بعد نظري و عملي- بررسي و تجزيه و تحليل شود. مقاله با تبيين ديدگاه هاي حضرت علي(ع) در باره ي«کرامت انساني در خلقت» و «ضرورت شناخت کرامت انساني» آغاز و با طرح جلوه هاي تحقق کرامت انساني، وارد موضوع اصلي مي شود. نگارنده سپس اصول برابري، حفظ عزت نفس انساني و تکريم و احترام به شخصيت انسان را از مهم ترين شاخص ها يا شيوه هاي تجلي کرامت انساني از ديدگاه امام علي(ع) بر مي‌شمارد و در پايان مقاله، طي بحثي کوتاه در باب موانع تحقق کرامت انساني، مسئله‌ي فقر را به عنوان مهم ترين مانع بروز و ظهور کرامت انساني از ديدگاه امام (ع)، تجزيه و تحليل مي کند.

عمق، وسعت و عظمت سيره ي سياسي امام علي(ع) و بضاعت اندک نگارنده، ضريب خطا را در استنباط و تحليل مطالب افزايش داده و وظيفه ي خوانندگان محترم را در تذکر و راهنمايي او سنگين تر کرده است. اميد که مقاله‌ي حاضر، مورد قبول حق تعالي قرار گيرد.

/ 11