بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بايسته هاي حقوق جزاي عمومي
(3-2-1)
علايم اختصاري پيش گفتار قسمت اول:
کليات حقوق جزا
مقدمه: تعريف حقوق و تقسيامات آن فصل اول:
تعريف و تقسيمات حقوق جزائي و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوق
مبحث اول: تعريف حقوق جزا 1- تعريف حقوق جزاي اسلامي 2- تعريف حقوق جزاي عرفي مبحث دوم: تقسيمات حقوق جزا 1- رشته هاي حقوق جزاي داخلي 2- رشته هاي حقوق جزاي بين المللي مبحث سوم: حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته هاي حقوقي 1- رابطه حقوق جزا با رشته هاي حقوق خصوصي 2- رابطه حقوق جزا با حقوق اساسي 3- رابطه حقوق جزا با حقوق اداري مبحث چهارم: رابطه حقوق جزا با علوم اجتماعي و انساني 1- رابطه حقوق جزا با علوم رواني 2- روابط حقوق جزا با جامعه شناسي کيفري 3- رابطه حقوق جزا با علوم جرم شناسي و رشته هاي مؤثر در تکامل جرم شناسي 4- رابطه حقوق جزا با علوم جرم يابي(7) فصل دوم:
اهميت، ويژگي ها و اهداف حقوق جزا
مبحث اول: اهميت حقوق جزا 1- موقعيت امور کيفري در جامعه 2- وسيله اجبار افراد به اطاعت از مقرّرات در جامعه 3- وسيله مؤثر تضمين ارزشهاي انساني 4- لزوم شناخت شخصيت واقعي متهم در امور کيفري 5. حقوق جزا معيار سنجش ارزشها مبحث دوم: ويژگي هاي حقوق جزا 1- وجود ضمانت اجراهاي خاصّ در قواعد حقوق جزا 2- الزامي بودن قواعد حقوق جزا 3- کلي و عام بودن قوانين کيفري 4- سرزميني و شخصي بودن قواعد حقوق جزا مبحث سوم: اهداف حقوق جزاي موضوعه از مجازت بزهکاران 1- اهداف اصلي مجازاتها 2-اهداف اختصاصي در اعمال کيفر 3- ضرورت تعادل بين حقوق جامعه و حقوق محکوم عليه مبحث چهارم: اهداف کيفر و اقدامات تأميني در حقوق جزاي اسلام 1- هدف سودمندي و ارعاب 2- تأمين امنيت اجتماعي و عدالت 3- پيشگيري از ارتکاب جرم فصل سوم:
منابع حقوق جزا
مبحث اول: منابع حقوق جزا در شريعت اسلام 1- قرآن 2- سنت 3- اجماع 4- عقل 5- قياس 6-استحسان 7- مصلحت مرسله مبحث دوم: منابع الزامي حقوق جزاي موضوعه ايران 1- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 2- قوانين جزائي 3- مصوبات قوه مجريه 4- آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور مبحث سوم: منابع ارشادي حقوق جزا 1- رويه قضائي 2- دكترين يا عقيدة علماي حقوق 3- عرف و عادت فصل چهارم:
انواع مكاتب كيفري
مبحث اول: مکتب کلاسيک مبحث دوم: مکتب نئوکلاسيک مبحث سوم: مکتب تحققي (اثباتي) مبحث چهارم: مكاتب دفاع اجتماعي ودفاع اجتماعي جديد قسمت دوم:
جرم
(عناصر تشكيل دهنده جرم)
مقدمه
(ماهيت ومقام جرم جزائي)
مبحث اول: جرم در ارتباط با مفاهيم حقوقي، قضائي و جرم شناسي 1- مفهوم حقوقي و قضائي جرم 2- جرم ازد يدگاه جرم شناسي مبحث دوم: جزائي و جرم مدني 1- وجوه افتراق جرم جزائي و جرم مدني به لحاظ اركان جرم 2- وجوه افتراق جرم جزائي و جرم مدني از جهت ضمانت اجرا مبحث سوم: تعريف جرم در حقوق جزائي 1- تعريف جرم در شريعت اسلام 2- تعريف جرم بر مبناي حقوق موضوعه ايران 3- تعريف جرم در حقوق خارجي 4- نتيجه گيري از تعاريف جرم فصل اوّل:
عنصر قانوني از عناصر تشكيل دهندة جرم
مقدمه مبحث اول: كليات مبحث دوم :تفسير قوانين کيفري 1- تفسير قانون به وسيله مقنن 2- تفسير قانون توسط قاضي اقسام تفسير از نظر دکترين مبحث سوم :قلمرو قوانين جزائي در زمان 1- مباني و مآخذ اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي 2- قلمرو اجرائي اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي و اشکالات ناشي از آن 3-استثنائات وارده بر اصل عطف بما سبق نشدن قوانين جزائي مبحث چهارم : قلمرو قوانين جزائي در مکان 1- مباني و مآخذ ضوابط اجراي قوانين جزائي در مکان 2- جرائم ارتکابي در قلمرو حاکميت ايران 3-جرائم ارتکابي در خارج از قلمرو کشور مبحث پنجم :استرداد مجرمين 1- شرايط استرداد 2- اشخاص موضوع استرداد 3- استرداد دولتي يانهاني ، احکام خارجي و نيابت قضائي فصل دوم:
عوامل موجهه جرم و معاذير قانوني
حقوق مسؤوليت معافيت از مجازات مبحث اول :زائل شدن عنصر قانوني از مصاديق عوامل موجهه جرم بخش اول. ماهيت و انواع عامل موجهه جرم بخش دوم. مصاديق عوامل موجهه جرم بند اول. حکم قانون و امر آمر قانوني 1- حکم قانون 2- امر آمر قانوني 3-مسائل ناشي از غير قانوني بودن آمر و اوامر غير قانوني 1- مصاديق اجراي قانون اهم 2- ضوابط تشخيص قانون اهم بند سوم. دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع مقدمه 1- ضوابط کلي براي تحقق دفاع مشروع اول. ماهيت تأسيس حقوقي دفاع مشروع دوم. شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع الف - شرايط تجاوز مستوجب دفاع ب. شرايط مسؤوليت دفاع در قبال تجاوز ج. موضوع تجاوز دردفاع مشروع بند چهارم. حالت ضرورت 1- شرايط برائت منتفع از حالت ضرورت اول - شرايط تحقق حالت ضرورت دوم. نتايج حاصل از تحقق حالت ضرورت 2- آثار احراز حالت ضرورت بند ششم. عمل جراحي يا طبي ضروري بند هفتم. حوادث ناشي از عمليات ورزشي بند هشتم. رضايت مجني عليه و نقش آن در تحقق جرم و مجازات مقدمه موقعيت رضايت مجني عليه در حقوق موضوعه 1- مصاديق قانوني رضايت مجني عليه اول. آثار رضايت مجني عليه در جرائم عليه تماميت جسماني دوم. نقش رضايت در جرائم بر ضد عفت و اخلاق عمومي سوم. رضايت مجني عليه در ارتباط با جرائم عليه اموال 2- موارد تقدّم نظم عمومي بر رضايت مجني عليه و واکنش قضائي اول. اولويت نظم عمومي در قبال رضايت مجني عليه دوم. تأثير رضايت مجني عليه بر ميزان کيفر مبحث دوم: معاذير قانوني معافيت از مجازات و تخفيف دهنده مجازات و جايگاه آن 1- نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق 2- نقش توبه در جرائم برضد عقل 3- نقش توبه در جرائم عليه امنيت عمومي، اموال ومالکيت فصل سوم:
عنصر مادي جرم
مبحث اول : مراحل ارتکاب جرم 1- مرحله قصد ارتکاب جرم 2.مرحله تهيه مقدمات 3- مرحله شروع به اجرا 4ـ مرحله اجراي جرم مبحث دوم: اقسام رفتار مجرمان 1ـ فعل 2ـ ترک فعل 3ـ جرم فعل ناشي از ترک فعل 4ـ داشتن و نگهداري 5ـ گفتار مجرمانه مبحث سوم: تکوين رفتار مجرمانه در زمان و مکان و آثار آن 1ـ جرم آني 2ـ جرم مستمر 3ـ جرائم مکرر يا متوالي 4ـ جرم به عادت يا اعتيادي 5- جرائم مرکب 6ـ جرم واحد مبحث چهارم: شروع به جرم 1ـ شرايط و ارکان تحقق شروع به جرم مبحث پنجم: جرم تام و جرم محال و جرم عقيم 1ـ جرم تام 2ـ جرم محال (يا جرم ممتنع) ماهيت جرم محال مطلق يا جرم محال نسبي 3ـ جرم عقيم فصل چهارم:
عنصر معنوي (يا رواني يا اخلاقي) جرم
مبحث اول: شرايط عنصر معنوي (يا رواني يا اخلاقي) جرم 1ـ اراده ارتکاب فعل 2- قصد مجرمانه، داعي يا انگيزه ارتکاب جرم مبحث دوم: درجات قصد مجرمانه 1- قصد يا سوءنيت عام وقصد يا سوء نيت خاص 2- سوء نيت ساده وسوء نيت مشدد (باسبق تصميم ) 3- سوءنيت جازم (مستقيم) وسوءنيت اتفاقي (احتمام يا غير مستقيم) 4- سوءنيت معين و سوءنيت غيرمعين مبحث سوم: تقصير جزائي يا خطاي جزائي فصل پنجم:
تقسيم بندي جرانم ازلحاظ عناصر تشکيل دهنده
مبحث اول: تقسيم بندي جرائم از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانوني مبحث دوم: تقسيم بندي جرائم از حيث طبيعت جرم 1- جرائم عمومي 2- جرائم نظامي 3- جرائم سياسي مبحث سوم: تقسيم بندي جرائم از حيث عنصر مادي جرم 1- تقسيم بندي از نظر طول زمان ارتکاب جرم 2- تقسيم بندي از نظر نتيجه اجراي مادي جرم 3- تقسيم بندي ازلحاظ کيفيت احراز وقوع مادي جرم مبحث چهارم: تقسيم بندي جرائم به اعتبار عنصر معنوي يا
رواني يا اخلاقي
1- جرائم عمدي 2- جرائم غير عمدي قسمت سوم:
مجرم ومسؤوليت جزائي
مقدمه فصل اول:
مفهوم جرم
مبحث اول: مجرم وعنصر اخلاقي جرم 1- اشخاص طبيعي (يا حقيقي) 2- اشخاص حقوقي و مسؤوليت جزائي آنان مبحث دوم: مجرم وعنصر مادي جرم بخش اول. مباشر جرم بند اول: مباشر مادي الف- مباشرت در جنايت برنفس يا عضو ب- تسبيب در جنايت به نفس يا عضو ج- اجتماع سبب و مباشر در جنايت بند دوم: شرکاي جرم الف- ضوابط تشخيص شرکت در جرم ب – شرکت در اترکاب جرائم عمدي ج – شرکت درارتکاب جرائم غير عمدي بند سوم: مباشر معنوي بند چهارم: معاون جرم به عنوان مرتکب جرم مستقل بخش دوم: معاون جرم بند اول: مفهوم معاونت در جرم بند دوم: شرايط معاونت در جرم مستلزم كيفر الف- عنصر قانوني ب- عنصر مادي يا رفتار مجرمانه معاون جرم بند سوم: مصاديق معاونت در جرم بند چهارم: عنصر معنوي يا قصد مجرمانه در معاونت در جرم رويه قضايي در مورد معاونت در جرائم غير عمدي بند پنجم: ضمانت اجراي كيفري معاونت در جرم الف- معاونت در جرائم عليه اشخاص ب- معاونت در سرقت هاي مستوجب حد و تعزيري فصل دوم:
عوامل رافع مسؤوليت كيفري
مبحث اول: حدود مسؤوليت كيفري اطفال 1- حمايت قانوني طفل در امور كيفري 2- دوران قبل از بلوغ و آثار آن 3- تحول مباني عكس العمل قضائي در قبال اطفال بزهكار مبحث دوم: جنون و آثار آن در مسؤوليت کيفري الف - ماهيت و مفهوم جنون ب- آثار جنون مبحث سوم: اجبار و اکراه بخش اول: کليات و ماهيت اجبار واکراه الف- اجبار مادي با منشأ خارجي (بيروني) ب- اجبار مادي با منشأ دروني (يا داخلي) ج- اجبار معنوي ( يا اکراه) با منشأ خارجي (يا بيروني) د- اجبار معنوي ( يا اکراه) با منشأ داخلي بخش دوم: ضوابط قانوني اجبار يا اکراه الف- موارد رفع مسؤوليت کيفري در اجبار يا اکراه ب- بقاي مسؤوليت کيفري در اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگري مبحث چهارم: اضطرار از عوامل رافع مسؤوليت کيفري 1- ويژگيهاي اضطرار 2- مصاديق قانوني تأسيس حقوقي- کيفري اضطرار شرايط اضطرار رافع مسؤوليت کيفري الف- مقتضيات قبل از ارتکاب جرم براي حفظ حقوق ب- خصوصيات جرم ارتکابي براي حفظ حقوق ج- آثار حالت اضطرار مبحث پنجم: اشتباه و جهل به موضوع و حکم 1- اشتباه موضوعي 2- اشتباه در عناصر تشکيل دهنده جرم 3- اشتباه قاضي و ضمان آن مبحث ششم: کيفيت عدم مسؤوليت کيفري در ارتباط با اختلال قوه اراده به علّت مستي تشديد کيفر با ارتکاب جرائم ناشي از شرب خمر و مستي قسمت چهارم:
مجازاتها و اقدامات تاميني، تربيتي،
مراقبتي و درماني
مقدمه بخش اول- کيفيت سياست کيفري در حقوق موضوعه ايران بخش دوم: ضوابط قانوني حاکم بر سياست کيفري در حقوق موضوعه فصل اول:
مجازاتها و اقدامات تأميني (تربيتي، مراقبتي، درماني)
مبحث اول : ماهيّت مجازاتها مبحث دوم: ماهيت اقدامات تأميني و اهداف آنها 1-آينده نگري در اقدامات تأميني 2- اهداف اقداماتي تأميني مبحث سوم: تقسيم بندي مجازاتهاي بر حسب قوانين موضوعه شرايط اجراي احكام قصاص ماهيت ديه وتفاوت آن با جزاي نقدي مبحث چهارم: مجازات وانواع آن در حقوق جزا بخش اول: مفهوم مجازات الف- اهداف عمومي ب- اصول و ويژگيهاي مجازاتها ج- تفاوت و تمايز بين مجازات و اقدام تأميني د ـ روابط متقابل مجازات و اقدام تأميني بخش دوم: انواع مجازاتها الف ـ طبقه بندي مجازاتها براساس درجه آنها ب ـ انواع مجازاتها بر حسب ماهيت آنها بخش سوم: ضبط، توقيف و مصادره و استرداد اموال الف- كيفر ضبط و مصادره اموال ب- استرداد اموال بخش چهارم: مجازاتهاي بازدارنده و محروميت از حقوق اجتماعي الف - مجازاتهاي بازدارنده اصلي ب – محروميت از حقوق اجتماعي بخش پنجم: محكوميت مالي بزهكار و عواقب آن فصل دوم:
موانع تحقق جرم و تعقيب و اجراي مجازات
مقدمه مبحث اول: موارد معافيت و علل تخفيف مجازات به حکم قانون بخش اول ـ علل قانوني معاف کننده از مجازات الف ـ معاذير قانوني معافيت و تخفيف از مجازات ب ـ معاذير قانوني تخفيف دهنده مجازات و مصاديق آن بخش دوم ـ کيفيات مخففه يا تخفيف مجازات اختياري الف ـ علل و جهات تخفيف مجازات ب ـ اختيارات دادگاه در مورد کيفيات مخففه ج ـ قملرو اعمال کيفيات مخففه بخش سوم: تبديل مجازات بخش چهارم: تجديد نظر در ميزان مجازات بعد از قطعيت حکم مبحث دوم: كيفيات موثر در تشديد مجازاتها بخش اول: تكرار جرم بخش دوم: تعدد جرم الف – تعدد معنوي جرم ب – تعدد مادي جرم ج- مجموع جرائم ارتكابي با عنوان قانوني خاص د- تعيين آثار تعدد جرم در قبال جهات مخففه و تعليق مجازات هـ - مصاديق تعدد و تكرار جرم در جرائم مستلزم حد مبحث سوم: تعليق تعقيب و تعليق اجراي مجازات بخش اول: تعليق تعقيب بخش دوم: تعليق اجراي مجازات مقدمه الف – تعليق ساده ب- تعليق مراقبتي بخش سوم: شرايط تعليق اجراي مجازات الف- شرايط اعطاي تعليق ب- محکوميت هاي با قابليت تعليق اجراي مجازات بخش چهارم: تکليف محکوم عليه به اجراي دستور دادگاه و ضمانت اجراي تخلف از آن وارتکاب جرم جديد الف- مصاديق دستورهاي مذکور در حکم ب- ضمانت اجراي تخلف از دستورهاي دادگاه و ارتکاب جرم جديد ج- آثار و نتايج حکم تعليق اجراي مجازات فصل سوم:
موراد سقوط مجازاتها
مبحث اول: گذشت محکوم له در مرحله اجراي حکم مجازات 1- تأثرگذشت شاکي بر احکام جزائي با تصريح قانونگذار 2- تأثير قانوني گذشت شاکي در انواع جرائم 3- شرايط گذشت محکوم له مبحث دوم: آزادي مشروط زندانيان 1- شرايط قانوني آزادي مشروط زندانيان 2- تعهدات ناشي از حکم آزادي مشروط مبحث سوم: عفو 1- عفو عمومي يا عفو عام 2- عفو خصوصي يا عفو خاص مبحث چهارم: فوت محكوم عليه مبحث پنجم – مروز زمان در امور جزائي مقدمه 1- مرور زمان در امور جزائي 2- مرور زمان در امور فقهي 3ـ تحول تاريخي مرور زمان 4ـ قلمرو جرائي مرور زمان در امور کيفري مبحث ششم: اعاده حيثيت مقدمه 1- کليات 2- منابع قانوني 2- شرايط شکلي اعادي حيثيت

/ 388