4- رابطه حقوق جزا با علوم جرم يابي(7) - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

25

دکترين فرانسوي «تارد»و «ژولي»(1) که در اواخر قرن نوزدهم در مقابل تئوري لومبروزو مطرح گرديد در
ارتباط با تأثير محيط بر انسان است. قبل از آن در آغاز همين قرن، کوتله(2) بلژيکي نتيجه مطالعات خود را
در اين زمينه منتشر ساخته بود.

آنريکوفري در همين جهت دکترين ايتاليايي لومبروزو را تغيير جهت کلي
داد و به يکي از بنيانگذاران جامعه شناسي کيفري(3) شناخته شد. جرم به عنوان يکي از پديده هاي زندگي در
اجتماع و يک عمل ضد اجتماعي توجه جامعه شناسان را به خود جلب نمود. تأثير محيط طبيعي، اجتماعي،
اقتصادي، سياسي، فرهنگي اغلب مورد مطالعه قرار گرفت، محيط اجتماعي (خانواده، تحصيل، کار، محل سکونت
و غيره) در ارتباط با ارتکاب جرائم نيز مورد توجه قرار گرفت.

ج- نقش علوم رواني در جرم شناسي

محيط اجتماعي در رفتار انسان مؤثر است ولي هميشه نقش تعيين کننده و سرنوشت ساز ندارد. ساخت شخصيت
رواني فرد تحت تأثير عامل وراثت و محيطي است که در آن قرار مي گيرد. تجزيه و تحليل انديشه و روحيه
مجرمين موضوع رشته معرفت النفس جنايي است.(4)

ولي مطالعه انديشه و روحيه مجرمين از لحاظ علم امراض
مربوط است به رشته علم طب دماغي.(5) سرانجام، هماهنگي پزشک، جامعه شناس، روانشناس، و روانپزشک مي
تواند جرم شناسي را به هدف خود که شناخت جرم، عوامل جرم و چاره آن است نزديک سازد. حقوق جزا نيز مي
تواند ضمن کمک به جرم شناسي از نتيجه مطالعات آن بهره مند شود. زيرا تعريف مفهوم قضائي جرم با حقوق
جزاست.

در مقابل جرم شناسي در جهت تعيين مصاديق علمي خصوصيت انحرافي و ضد اجتماعي فرد بزهکار است.

قانونگذار در اتخاذ يک سياست کيفري مناسب و قاضي جزائي در تعيين مجازات و دقت در اجراي آن از رشته
هاي کيفرشناسي.(6) و جرم شناسي استفاده مي کنند. بر اين اساس پيوستگي زيادي بين حقوق جزا و علوم جرم
شناسي وجود دارد.

4- رابطه حقوق جزا با علوم جرم يابي(7)

علوم جرم يابي شامل مجموعه علوم و دانش هاي فني است که براي کشف جرائم و
تشخيص هويت و دستگيري مجرمين مورد استفاده قرار مي گيرد. در کليه کشورها هر سال تعداد بسياري از
جرائم يا کشف نمي شوند و يا مرتکبين آنها شناخته نمي شوند. در مواردي هم که ضابطين دادگستري (مذکور در
ماده 15 قانون آئين دادرسي کيفري) موفق به کشف جرم و تشخيص هويت مجرمين بشوند ممکن است دلايل کافي
عليه آنان به دست نياورند.

1. ta
d
Ga
iel
et joly

2. quetelet.

3. sociologi c
iminelle.

4. psychologie c
iminelle.

5. psychiat
ie ou medicine mental.

6. Penologie

7. c
iminalistique=c
iminalistics

/ 388