بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

45

و - قانون آئين دادرسي كيفري

درمقابل حقوق جزاي ماهوي، شامل مسائل مربوط به ماهيت عمل مجرمانه و تعيين مسؤوليت مجرم و ميزان
مجازات وي و اموري از اين قبيل، حقوق جزاي شكلي قرار دارد. مسائلي از قبيل صلاحيت دادگاهها و مراجع
قضائي ، نحوه تعقيب متهمين، تشكيل دادگاهها ومقرّرات مربوط به اجراي احكام دادگاهها جزإ آئين
دادرسي كيفري با حقوق جزاي شكلي مي باشند.

بدين ترتيب يكي از منابع مهم حقوق جزا قانون آئين دادرسي
كيفري است. به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مراجع قضائي واحد،
دادگاههائي با صلاحيت عام با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 1373 ايجاد گرديد.

با
تأسيس دادگاههاي عمومي، رسيدگي به كليه امورمدني و جزائي و امور حسبيه، در هر حوزه قضائي با
دادگاههاي مزبور است. قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب 2861378تصويب
گرديد. به موجب مادة 308 اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1290 و اصلاحات بعدي آن لغو گرديد.

ز- قوانين متفرقه

برحسب نياز جامعه، هرسال تعداد زيادي قانون به تصويب مي رسد. درهرمورد كه ضمانت اجراي كيفري براي
تخلف ونقض قانون مصوبه مطرح مي گردد، آن قانون جزو قوانين كيفري به حساب مي آيد. قوانين مزبور پس از
انتشار در مجموعه ساليانه روزنامه رسمي منتشر مي گردد. ضمناَ بعضي از مؤلفين مجموعه قوانين كيفري را
جمع آوري وهر سال با توجه به قوانين جديد در آن تجديد نظر مي نمايند.

ك- مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

مصوبات شوراي انقلاب اسلامي كه اغلب به صورت لايحه قانوني بوده وبا آئين دادرسي وضمانت اجراهاي
جزائي مربوط مي شود از منابع حقوق جزا به شمار مي رود. آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب شامل
34ماده و22 تبصره از جمله مصوبات جلسه مورخ2731358 شوراي انقلاب اسلامي است ( روزنامه رسمي شماره 10039-
2051358).

/ 388