مبحث دوم: مکتب نئوکلاسيک - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

54

وضع
محکومين مزبور چه مي شود؟

حکم را به مرد اجرا گذاردند يا محکوم را درهمان جزيره متورکه رها سازند؟

در
اينجا کيفر به نفع جامعه نبود زيرا که با ترک جزيره ديگر اجتماعي باقي نمي ماند.

در عين حال کانت مي
گويد:

«عدالت بايد اجرا شود زيرا که قانون اخلاقي الزام آور و مافوقي وجود دارد که اقتضاي آن اين است
که جنايت بي کيفر نماند.»

ژروف دو مستر نيز از نظريه عدالت مطلق دفاع مي کند.

نهايت آنکه مباني مذهبي اساس و پايه فکر او را در اين مورد تشکيل مي دهد.(2)

اصول اوليه اي که به موجب آن کيفر به جبران نقص ضوابط اخلاقي و حدود آن ايجاد توازن بين کيفر با خطاي
ارتکابي است به وسيله تئوريسين هاي رژيم قديمي حقوق جزا که شدت مجازاتها و خصوصيت مستبدانه آنها را
توجيه مي ساختند نيز پذيرفته شده بود ولي به طور کلي مکتب کلاسيک و رژيم قديمي حقوق جزا با اين
انتقاد مواجه بودند که آنها برکيفري بيش از آنچه که عدالت اقتضا داشته متکي بوده و نفع جامعه را
درنظر نمي گرفتند. نتيجتاً مي توان گفت که مکتب کلاسيک ترکيبي از سودمندي مجازات وعدالت مطلق است.

طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده کامل و سنجش قبح نتايج اعمال خود مرتکب جرم مي شود
لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه و ارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شود. مکتب
کلاسيک ترکيبي از سودمندي مجازات و عدالت مطلق است. طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده
کامل و سنجش قبح نتايج اعمال خود مرتکب جرم مي شود لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه وارعاب
ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شود.

مکتب کلاسيک ترکيبي ازسودمندي مجازات و عدالت مطلق
است. طرفداران مکتب مزبور معتقدند که انسان با اراده کامل وسنجش قبح نتايج اعمال خود مرتکب جرم مي
شود لذا به اقتضاي عدالت و به منظور تنبيه و ارعاب ديگران و تأمين دفاع اجتماعي بايد مجازات شود.

مکتب کلاسيک فقط به عمل انجام دشه يعني جرم توجه دارد و به هيچ وجه مجرم را از لحاظ جسمي و روحي مورد
ملاحظه قرار نمي دهد. اين مکتب که از عقايد بکاريا و بتنام و کانت الهام گرفته است در تدوين قوانين
کيفري بعضي ممالک مثل فرانسه تأثير کلي داشته است.

تحت تأثير عقايد مکتب کلاسيک که معتقد به دفاع
اجتماعي و ارعاب ديگران از طريق اعمال مجازات نسبت به بزهکار است، قوانين جزائي بسيار شديدي تدوين
گرديد و عدالت دستخوش خشونت شد، تا آنجا که عده اي از صاحبنظران، مخالفت نموده وزمينه را براي ظهور
مکتب جديدي آماده ساختند که به نام مکتب نئو کلاسيک معروف گرديد.

مبحث دوم: مکتب نئوکلاسيک

انتقادات وارده بر كيفري بيش از مقتضاي عدالت موجب شد تا بكاريا(3) و بنتام(4) با ايجاد يك دكترين جديد
تحول عظيمي در حقوق جزاي اواخر قرن مجدهم ميلادي
به وجود آوردند.

مبناي کيفري که اساس آن عدالت باشد مورد قبول بکاريا وبتنام بوده ولي در عين حال
آنان به عدالتي نسبي اعتقاد داشتند که برحسب زمان و مکان متغير است، همچنين آنان با تعديل مجازات (و
تعذيب و عقوبت) مفهوم فايده اجتماعي آن را مطرح و معتقد بودند که بايد کيفر قبل ازهر چيز مرتکب را از
ارتکاب جرم باز دارد.


1.Ro
e
t schmelck' geo
ges pica penologe et DROIT Penitentiai
e
Edition cujas
p.52.

2. Joseph de Maist
e' les “ soi
ees de saint-pete
s

ou
g” l'ouv
gc p
ecite' p.52
Becca.3
ia
Bentaam.4.

/ 388