مبحث چهارم: مكاتب دفاع اجتماعي ودفاع اجتماعي جديد - بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3) - نسخه متنی

ایرج گلدوزیان

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

59

مبحث چهارم: مكاتب دفاع اجتماعي ودفاع اجتماعي جديد

مكتب دفاع اجتماعي درسال 1947 درميلاد توسط گرماتيكاي(1) اهل ايتاليا بنيانگذار شد. پيروان مكتب دفاع
اجتماعي هدفهاي سنتي حقوق جزارا در مورد حفظ نظم و اراي عدالت مورد ترديد قرارداده و معتقدند به جاي
تهديد و ارعاب بزهكاران و ديگران، جامعه مي تواند با وضع قوانيني كه درجعت بالا بردن سطح فرهنگ وسطح
زندگي مردم باشد موجب كاهش جرائم بشود. از راههاي نيل به اين اهداف گسترش اقدامات پيشگيري است.

مبارزه با عوامل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، و پزشكي ارتكاب جرم چون فقر وبيكاري ، نقص دستگاه تعليم
و تربيت يا رواج الكل و اعتياد و به مواد مخدر از طريق تنظيم قوانين مناسب در جلوگيري از جرائم نقش
عمده اي دارد. مكتب دفاع اجتماعي جديد نيز درسال 1954 توسط مارك آنسل(2) قاضي ديوان كشور فرانسه تأسيس
شد.(3)

طبق نظر اونبايد در اعمال مجازاتها تنها به دفاع جامعه پرداخت بلكه بايد هدف ديگر ي كه شامل
جلوگيري از سقوط بزهكار و آماده كردن او باري بازگشت به جامعه است مورد توجه قرارگيرد. بهترين را ه
دفاع جامعه اين است كه شخصيت بزهكار را ضمن احترام به حيثيت بشري او به طرق و وسايل ممكنه تحت تأثير
قرار داده و او را به مسؤوليت اجتماعي خود آگاه و او را براي و رودي را براي ورود به اجتماع آماده
ساخت.

مكتب دفاع اجتماعي جديد متكي براصولي است. هدف اصلي حقوق جزا عبارت است از حمايت جامعه عليه بزهكار و
حفاظت بزهكاران عليه خطر ارتكاب جرم ويا تكرار جرم. وسايلي كه براي نيل به اين هدف به كار گرفته مي
شود عبارت است از تنظيم سياست كيفري براساس موازين علمي و مطالعه دقيق و متداوم بزهكار و بزهكاري.

بنابراين از كليه انساني بايد كمك گرفت.

1.G
amnatica )flippo)

2.Marc Ancel

3.مارك آنسل، دفاع اجتماعي، ترجمه آقايان دكترمحمد آشوري و دكتر علي نجفي ابرند آبادي، نشر راهنما،
سال 1366.

/ 388